Ankan kxpulakni

Ankan xlipulaktiy niku tsuku

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

totonaco

Makatsinina (nema natalikgalhtawakga)  |  Junio kata 2016

Tlan tayat nema tlakg xtapalh ni xawa diamantes

Tlan tayat nema tlakg xtapalh ni xawa diamantes

Latamanin lu xtapalh liʼakxilhkgo diamantes la nema lhuwa xtapalh kgalhi chu lu lakstlan. Makgapitsi lhuwa millones dólares xtapalh. Pero Dios wi tuku tlakg xtapalh akxilha. ¿Tuku ama?

 Haykanush chatum puskat tiku tamakgaxtokgnit chu lama kʼArmenia. Xlakan xlichuwinankgoya Dios maski nina xtamunukgonit. Akgtum kilhtamaku tekgsli maktum pasaporte lakatsu kxchik. Kxpulakni ama pasaporte xtanumakgolh tarjetas xalak banco chu lhuwa tumin. Xla wanilh xchixku tuku xtekgsnit.

Ama kilhtamaku ni xkgalhikgo tumin chu xlaklinkgo. Pero ni lakpuwankgolh namakikgo ama tumin, wata linkgolh kdirección nema xtatsokgtawilanit kpasaporte. Tiku xla xwanit ama pasaporte nila xkanajla chu nachuna xfamilia. Haykanush chu xchixku wanikgolh pi xkatsinimakgolh xlakata Biblia chu xkatsinikgonit pi ni xlikgalhanatkan. Kalitachuwinankgolh xlakata xtatayananin Jehová chu kamaxkikgolh kilikgalhtawakgakan.

Ama familia xmaxkiputun tumin Haykanush, pero xla ni makglhtinalh. Lichali, xpuskat ama chixku lakgapaxialhnalh Haykanush chu xchixku. Xlakata xlimasiyaniputun pi lu xpaxtikatsini, wanilh pi xmakglhtilh akgtum anillo xla diamantes.

Chuna la uma familia, lhuwa latamanin nila xkanajlakgolh xlakata ni makikgolh tuku tekgsli Haykanush. Pero ¿kaks malakawani Jehová? ¿Tuku lakpuwan xlakata chuna likatsikgo kskujnin? ¿Tlan kitaxtulh xlakata maspitkgolh tuku ni xlakan xwanit?

TAYAT NEMA TLAKG XTAPALH NI XAWA TUMIN

Ni tuwa xtakgalhtin umakgolh takgalhskinin. ¿Tuku xlakata? Xlakata kskujnin Dios katsikgo pi komo natlawakgo la Jehová tlakg lhuwa xtapalh kgalhi ni xawa oro, diamantes o atanu. Jehová lhuwa xtapalh akxilha tuku lhuwa latamanin ni xtapalh akxilhkgo (Is. 55:8, 9). Xla lhuwa xtapalh akxilha tuku tlawakgo kskujnin xlakata nakgalhikgo tayat la kgalhi.

Akgtum liʼakxilhtit, kalichuwinaw tuku wan Biblia xlakata kgalhikan taʼakgatekgsni chu liskgalala kProverbios 3:13-15: «Xapaxuwana chixku tiku tekgsa liskgalala chu chixku tiku kgalhi taʼakgatekgsni; kgalhikan uma tlakg tlan ni xawa tlajakan plata chu tlakg tlan ni xawa kgalhikan oro. Tlakg stlan ni xawa corales; nitu tuku nakgalhiputuna tatalakxtumi». Liwana akxilhaw pi tlakg lhuwa xtapalh akxilha Jehová tlan tayat.

¿Tuku tlan nawanaw xlakata ni akgsaninankan?

Jehová xaʼakgstitum. Biblia lichuwinan pi xla «ni ukxni akgsaninan» (Tito 1:2). Tlawalh pi apóstol Pablo xkatsokgnilh makgapitsi kstalaninanin Cristo: «Katlawatit oración kimpalakatakan, sampi lu[...] kkatsiyaw mpi tlan kintapuwankan kkgalhiyaw, xaliʼankgalhin akgstitum tlan klatamaputunaw» (Heb. 13:18).

Jesucristo lu tlan liʼakxilhtit xlakata tlawakan tuku xaʼakgstitum. Akgtum kilhtamaku, xapuxku sacerdote wanilh: «Kxtukuwini Dios xastakna klimapakgsiyan mpi nakinkawaniya ntalulokgtat lapi xlikana mpi wix nCristo, xKam Dios». Jesús wa tuku xaxlikana chu kgalhtinalh pi wa Cristo xlitaxtu o Mesías. Wa tuku xaxlikana maski xkatsi pi Sanedrín tlan xlimapakgsinalh pi xmakgnika xlakata xwanka pi nitlan xlichuwinanit Dios (Mat. 26:63-67).

¿Chu akinin? ¿Tuku xtlawaw komo wi tuku tlan xkinkakitaxtunin komo xakgskgawinaw o xlakgpaliw tuku xaxlikana? ¿Chuntiya natlawayaw tuku xaʼakgstitum?

¿TUKU XLAKATA LU TUWA WANKAN O TLAWAKAN TUKU XAʼAKGSTITUM?

Kʼuma xaʼawatiya kilhtamaku, lu tuwa tlawakan tuku xaʼakgstitum xlakata anankgo  lhuwa latamanin tiku xakstukan kapaxkikan chu paxkikgo tumin (2 Tim. 3:2). Akxni ni anan tumin o tuwa tekgskan taskujut, lhuwa kgalhanankgo, akgskgawinankgo o tlawakgo atanu tuku nitlan. Lhuwa tiku kgalhikgo uma tayat xlakata lakpuwankgo pi chuna tlan nakgalhikgo tuku lakaskinkgo. Asta makgapitsi kstalaninanin Cristo chuna tlawakgonit. Xlakata chuna tlawakgonit nialh xaʼakgstitum kaliʼakxilhkan kcongregación (1 Tim. 3:8; Tito 1:7).

Pero atsinu ni putum kstalaninanin Cristo chuna likatsikgo la likatsilh Jesús chu tlawakgo tuku xaʼakgstitum. Liwana katsikgo pi komo nalimasiyakgo xtayatkan la kgalhi Dios tlakg xlakaskinka ni xawa atanu tuku xtapalh nema kgalhikan. Wa xlakata, kamanan tiku kstalaninanin Cristo tiku ankgo kʼescuela ni tlawakgo tuku nitlan kaj xlakata tlan calificaciones nakgalhikgo (Prov. 20:23). Xlikana, ni kimputumkan kintikamaxkikan tamaskiwin xlakata namaspitaw tuku ni kilakan, la akgspulalh Haykanush. Pero maski chuna, Dios wan pi tlakg tlan xaʼakgstitum litaxtukan. Uma kinkamaxkiyan talakaskin nakgalhiyaw tlan talakapastakni, uma tlakg xlakaskinka.

 Xliʼakxilhtit Gagik na kinkamasiyaniyan pi tlakg tlan kitaxtu tlawakan tuku xaʼakgstitum. Wan pi akxni nina xtatayana Jehová xwanit, kskujma kʼakgtum lanka empresa. Xlakata ni naxokgo impuestos, ni xwan la xlilhuwa tumin xtlajanit. Xlakata Gagik wa director xwanit, xlakaskinkan pi xmaxkilh tumin tiku xpuki tumin xlakata ni xwa tuku xlikana xtlajanit empresa. Gagik lilakgapaska pi ni xaʼakgstitum xwanit. Pero katsinilh xaxlikana xlakata Biblia chu nialh lakaskilh natlawa tuku nitlan, maski lhuwa tumin xtlaja. Wa xlakata lakpuwa akstu naskuja. Lata malakkilh xapulana kilhtamaku, matsokgninalh xʼempresa chu xokgolh putum impuestos chuna la xwan limapakgsin (2 Cor. 8:21).

Nachuna, Gagik wan pi xlakata kaj itat xtlaja nixawa la xapulana, tuwa makgkatsilh nakuentajtlawa xfamilia. Pero la uku tlakg paxuwa chu tlan talakapastakni kgalhi kxlakatin Jehová. Tlan liʼakxilhtit kamaxki xkamanan chu lakgayawakanit taskujut kcongregación. Nachuna, inspectores chu atanu latamanin tiku kataskuja lilakgapaskgo pi xaʼakgstitum, xlakata katsikgo pi ni akgskgawinan.

JEHOVÁ KINKAMAKGTAYAYAN

Jehová kapaxki tiku maxkikgo kakni chu kgalhikgo la kgalhi lakwan xtayat la akxni xaʼakgstitum likatsikan (Tito 2:10). Xla wan pi nakinkamakgtayayan komo nakgalhiyaw xtayat. Jehová tlawalh pi mapakgsina David xtsokgli pi maski xla kgolota xwanit, nikxni xʼakxilhnit chatum kskujni Dios tiku xmakgxtakgkanit chu xkamanan xkilhtsinkstamakgolh (Sal. 37:25).

Chatum tiku tlan liʼakxilhtit wa Rut. Chatum puskat tiku nikxni makgxtakgli xputiatse maski xlina kata. Rut alh talatama xputiatse kʼIsrael, niku tlan xkakninanilh xaxlikana Dios (Rut 1:16, 17). Xaʼakgstitum puskat tiku lu lhuwa kskuja, ksaka tuku xtamakgaxtakgtilha kkapukuxtun nema xkamaxkikan tiku ni xkgalhikgo tumin, chuna la xwan xLimapakgsin Moisés. Jehová putum kilhtamaku kuentajtlawalh Rut chu xputiatse, chuna la kuentajtlawalh alistalh mapakgsina David (Rut 2:2-18). Pero Dios ni kajwatiya kuentajtlawalh chu maxkilh tuku xmaklakaskin Rut. Tlawalh pi anta kxfamilia xtaxtukgocha mapakgsina David chu Mesías (Rut 4:13-17; Mat. 1:5, 16).

La uku, lhuwa kskujnin Dios tuwa makgkatsikgo natlajakgo tumin xlakata nakgalhikgo tuku maklakaskinkgo. Pero xlakan ni putsakgo tuku tlakg ni tuwa chu natlawakgo tuku ni xaʼakgstitum. Fuerza tlawakgo tlan skujnin nalitaxtukgo. Chuna limasiyakgo pi xaʼakgstitum wankan tlakg lhuwa xtapalh kgalhi ni xawa atanu (Prov. 12:24; Efes. 4:28).

Xlitilanka katiyatni, kstalaninanin Cristo tlawakgo xliʼakxilhtit Rut, chu limasiyakgo pi lipawankgo pi Dios tlan nakakuentajtlawa. Lipawankgo uma tuku kawani Jehová: «Ni lhtuj kaktimakgaxtakgni, na ni kaktimakgaxtakgni» (Heb. 13:5). Jehová makglhuwa limasiyanit pi putum kilhtamaku kamakgtaya tiku xaʼakgstitum lamakgolh. Putum kilhtamaku kamaxkinit kskujnin tuku maklakaskinkgo chuna la wanit (Mat. 6:33).

Latamanin lu xlakaskinka akxilhkgo diamantes chu atanu tuku kgalhi xtapalh. Pero kinTlatkan xalak akgapun lu xlakaskinka akxilha tlawakan tuku akgstitum chu atanu tayat nixawa lakswan chiwix.

Akxni tlawayaw tuku xaʼakgstitum, kgalhiyaw tlan talakapastakni akxni lichuwinanaw Dios.