Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

Kalichuwinaw xtalakgalhaman Dios nema ni kinkamininiyan

Kalichuwinaw xtalakgalhaman Dios nema ni kinkamininiyan

«Nakliʼakgchuwinan xatlan tamakatsinin xla xlipaxkatsinit Dios» (HECH. 20:24).

TAKILHTLIN: 10, 25

1, 2. ¿La limasiyalh apóstol Pablo pi xpaxtikatsini xtalakgalhaman Dios nema ni xminini?

APÓSTOL Pablo liwana wa: «Ni kaj chunata wanit xlipaxkatsinit [Dios] kimpalakata» (kalikgalhtawakga 1 Corintios 15:9, 10). Pablo liwana xkatsi pi ni xminini pi Dios xlakgalhamalh, xlakata xkaputsastalaninit kstalaninanin Cristo.

2 Akxni xʼamakaja makgnikan, Pablo tsokgnilh Timoteo: «Kmaxkiy mpaxkatsinit wa nti nkimatliwakglhli, wa nCristo Jesús nkimPuchinakan, mpi chuna kilipawa nkimakuintajlilh xtaskujut» (1 Tim. 1:12-14). ¿Tuku taskujut xmaxkikanit? Pablo kawanilh lakgkgolotsin kcongregación xalak Éfeso: «Ni mpala kuintaj ktlaway nkit, chu na ni mpala klakgkatsan nkilatamat nakniy, xman wa lapi xakmasputulh nkintaskujut lu[...] nakpaxuwaj, chu wa ntu nkintililaksakli ntaskujut nkimPuchinakan Jesús naktlaway, yuma mpi nakliʼakgchuwinan xatlan tamakatsinin xla xlipaxkatsinit Dios» (Hech. 20:24).

3. ¿Tuku lu xlakaskinka taskujut maxkika Pablo? (Kaʼakxilhti xapulana dibujo)

 3 ¿Tuku «xatlan tamakatsinin» lichuwinalh Pablo? ¿Chu la limasiyalh uma xtalakgalhaman Dios nema ni kinkamininiyan? Pablo kawanilh kstalaninanin Cristo xalak Éfeso: «Kgaxpatnitantit lantla nkimakuintajlinit Dios ntachuwin xla xlipaxkatsinit ntu nkimaxkinit nakkaliʼakgchuwinaniyan» (Efes. 3:1, 2). Jesús xwaninit Pablo pi xkalitachuwinalh xatlan tamakatsin tiku ni judíos xwankgonit. La uku tiku xala atanu kachikinin tlan xtamapakgsinankgo Mesías kxTamapakgsin (kalikgalhtawakga Efesios 3:5-8). Pablo xatapaxuwan lichuwinalh xatlan tamakatsin chu kinkawilinin lu tlan liʼakxilhtit kstalaninanin Cristo xala uku. Xla limasiyalh pi xtalakgalhaman Dios «ni kaj chunata» litaxtulh.

¿LIMASIYAYAW PI PAXTIKATSINIYAW XTALAKGALHAMAN DIOS?

4, 5. ¿Tuku xlakata wanaw pi «xalakwan tamakatsinin xla Tamapakgsin» watiya kilhchanima «xatlan tamakatsinin xla xlipaxkatsinit Dios»?

4 Kʼuma xaʼawatiya kilhtamaku, Jehová kinkalakgayawanitan nalichuwinanaw «xalakwan tamakatsinin xla Tamapakgsin [...] kputum laklanka kachikinin» (Mat. 24:14TNM). Xalakwan tamakatsinin xla Tamapakgsin watiya kilhchanima «xatlan tamakatsinin xla xlipaxkatsinit Dios». ¿Tuku xlakata chuna wanaw? Xlakata putum tasikulunalin nema nalimin xTamapakgsin Dios nakgantaxtu xlakata xtalakgalhaman Dios nema ni kinkamininiyan (Efes. 1:3). Xlakata nalimasiya pi xpaxtikatsini xtalakgalhaman Dios nema ni xminini, Pablo xatapaxuwan xlichuwinan xalakwan tamakatsin. ¿Nachuna tlawamaw? (Kalikgalhtawakga Romanos 1:14-16).

5 Kʼartículo nema titaxtulh, katsiniw pi xlakata lakgalhinanin akinin pulaklhuwa la litamakgtayayaw xtalakgalhaman Dios nema ni kinkamininiyan. Xlakata lu litamakgtayanitaw, kinkalakgchanan nakamasiyaniyaw amakgapitsin la Jehová limasiyama xtapaxkit nema ni makgxtakgnan chu la tlan na nalitamakgtayakgo. ¿La nakamakgtayayaw amakgapitsin xlakata nalimasiyakgo pi paxtikatsinikgo Dios xtalakgalhaman?

KALICHUWINAW LAKWAN TAMAKATSIN XLAKATA XTAMAKAMASTAN JESÚS

6, 7. Akxni kalitachuwinanaw amakgapitsi xlakata xtamakamastan Jesús, ¿la lichuwinamaw xtalakgalhaman Dios nema ni kinkalakgchanan?

6 La uku, lhuwa latamanin ni lakpuwankgo pi linkgo kuenta akxni lakgalhinankgo, wa xlakata ni akgatekgskgo pi maklakaskinkgo xtamakamastan Jesús. Nachuna, tlakg lhuwa tiku akxilhkgo pi ni lipaxuwakgo xlatamatkan. Pero akxni katachuwinankgo xtatayananin Jehová, makgapitsi akgatekgskgo tuku kilhchanima talakgalhin, la nitlan katlawani chu akgatekgskgo tuku xlitlawatkan xlakata nalakgtaxtunikgo. Komo tlan naku kgalhikgo, paxtikatsinikgo Dios akxni katsinikgo pi malakgachalh xKgawasa kKatiyatni xlakata nakinkalakgmaxtuyan ktalakgalhin chu klinin. Jehová chuna tlawalh xlakata lu kinkapaxkiyan chu xlakata kinkalakgalhamanan maski ni kinkamininiyan (1 Juan 4:9, 10).

7 Kaʼakxilhwi tuku Pablo wa xlakata xKgawasa Dios tiku lu paxki: «Wa nti likgalhiyaw ntalakgtaxtun xpalakata xkgalhni, chu xmatsankgananika kintakgalhinkan sampi chuna xlitlanka xlipaxkatsinit [Jehová] Dios» (Efes. 1:7). Xtamakamastan Cristo wa tuku tlakg litasiya pi Jehová lu kinkapaxkiyan chu lu kinkalakgalhamanan maski ni kinkalakgchanan. Lu tlan limakgkatsiyaw akxni katsiniyaw pi komo kanajlaniyaw xtamakamastan Jesús,  tlan nakinkatapatikanan kintalakgalhinkan chu tlan talakapastakni nakgalhiyaw (Heb. 9:14). ¿Ni xlikana pi uma lu tlan tamakatsinin nema kalitachuwinamputunaw amakgapitsin?

KAKAMAKGTAYAW LATAMANIN XʼAMIGOS DIOS NALITAXTUKGO

8. ¿Tuku xlakata talakaskin xʼamigos Dios nalitaxtuyaw?

8 Komo latamanin ni kanajlanikgo xtamakamastan Jesús, Dios kaliʼakxilha la xtalamakgasitsin. Wa xlakata, kinkalakgchanan nakawaniyaw pi tlan xʼamigos Dios nalitaxtukgo. Apóstol Juan tsokgli: «Wanti nkanajlaniy xaKam, kgalhiy xlatamat wa ntu xaliʼankgalhin; wampi wa nti ni kgalhakgaxmata xaKam, ni katiukxilhli latamat, wampi [...] napatiy xtasitsiliʼakgastakyawan Dios» (Juan 3:36). Lu lipaxuwayaw xlakata xtamakamastan Cristo tlawa pi tlan xʼamigos Dios nawanaw. Pablo chuna lichuwinalh: «Wixin, na chuna, wa xalipulanaj makgat xlapanitit, chu na xtalatlawananin xwanitantit kmintapuwankan, xman wa ntu ni tlan xlakapastakatit xtlawayatit, wampi wa nchu, kalimalakatsuwinitan xpalakata xtiyatliwa lantla makamastalh nilh» (Col. 1:21, 22).

Kinkalakgchanan nakawaniyaw pi tlan xʼamigos Dios nalitaxtukgo

9, 10. 1) ¿Tuku taskujut kalakgayawalh Cristo tiku kalaksakkanit naʼankgo kʼakgapun? 2) ¿La makgtayanankgo «amakgapitsin [borregos]»?

9 Cristo kamaxkinit xatalaksakni tiku lamakgolhku kkatiyatni «ntaskujut lantla nalimalakatsuwikgoy[...] amakgapitsin nti ni xputsakgoy Dios» (kaʼakxilhti recuadro «¿Tuku kilhchanima?»). Pablo kawanilh: «Wa Dios nti nchuna ntlaway, mpi wa xpalakata nCristo, kinkalimalakatsuwin lantla ni xputsayaw, chu na kinkamaxkin yama ntaskujut lantla nalimalakatsuwikgoyaw amakgapitsin nti ni xputsakgoy Dios. Sampi lu[...] xlikana mpi Dios, xpalakata nCristo, xlimalakatsuwimakgo ntachixkuwitat nti ni xpaxkikgoy, nialh lakgalhinanin xliʼukxilhkgoy, na kin ti nkinkamakuintajlinitan ntachuwin ntu nalimalakatsuwikgoyaw nti ni paxkikgoy Dios. Wa cha xpalakata, xpalakachuwinanin nCristo liwanitaw, xtachuna mpala Dios nkin, kkamakgpuwantiniyan. Kkaliskiniyan litlan kxtukuwini nCristo mpi katalakatsuwinitit Dios» (2 Cor. 5:18-20).

10 Lu lanka talakgalhaman liʼakxilhkgo «amakgapitsin [borregos]» nakamakgtayakgo xatalaksakni kʼuma taskujut (Juan 10:16). «Amakgapitsin [borregos]» kamakgtayakgo xatalaksakni akxni maʼakgpitsikgo xtamakatsin Cristo. Xlakan tlakg tlawakgo uma taskujut akxni kamasiyanikgo amakgapitsin xaxlikana xlakata Biblia. Na kamakgtayakgo tlan natalalinkgo Dios. Uma lu xlakaskinka litaxtu xlakata natalichuwinan xatlan tamakatsinin xla xlipaxkatsinit Dios.

KAKAMASIYANIW LATAMANIN PI DIOS KGAXMATA ORACIONES

11, 12. ¿Tuku xlakata akxni latamanin katsikgo pi tlan tlawanikgo oración Jehová, lu tlan tamakatsin liʼakxilhkgo?

11 Lhuwa latamanin tlawakgo oración xlakata chuna tlan limakgkatsikgo, pero  ni kanajlakgo pi Dios kakgaxmatni xʼoracioneskan. Xlikatsitkan pi Jehová kgaxmata oraciones. Salmista David tsokgli: «Wix [tiku] kgaxpata oración. Wakg tachixkuwit xala kaniniwa, natalakgminan, maski lhuwa kintalakgalhinkan, pero wix kilamatsankgananiya tu nitlan ktlawanitaw» (Sal. 65:2, 3, Salmos Ixtatlincan ti Talipawan Dios).

Akxni kamasiyaniyaw latamanin la natlawakgo oración, kamakgtayayaw xʼamigos Jehová nalitaxtukgo

12 Jesús kawanilh kstalaninanin: «Xlipaks ntu kskinitit xaTlat, kkintukuwini, nakamaxkiyan» (Juan 16:23). Uma wamputun pi tlan skinaw kʼoración xlipaks, o xliputum tuku xtalakaskin Jehová. Juan tsokgli: «Na wa yuma ntalipawan ntu nkgalhiyaw, mpi lapi wi mpala tu kskiniw, wa lantlata xtalakaskin, wa nakinkakgaxmatniyan» (1 Juan 5:14). Lu lipaxuwayaw akxni kamakgtayayaw latamanin naʼakgatekgskgo pi oración ni kajwatiya xlakata tlan nalimakgkatsiyaw, wata chuna talakatsuwiniyaw xtalakgalhaman Jehová nema ni kinkamininiyan (Heb. 4:16). Akxni kamasiyaniyaw latamanin la natlawakgo oración, tiku xlilat nakilhanikgo chu tuku tlan naskinkgo, kamakgtayayaw xʼamigos Jehová nalitaxtukgo chu nakgalhikgo takgtsiyajni akxni napatinankgo (Sal. 4:1; 145:18).

XTALAKGALHAMAN DIOS KXASASTI KAKILHTAMAKU

13, 14. 1) ¿Tuku talakgalhaman nema ni anan xtachuna nalakgatayakgo tiku naʼankgo kʼakgapun? 2) ¿Tuku lu stlan taskujut natlawakgo tiku naʼankgo kʼakgapun xpalakata latamanin?

13 Jehová tlakg nalimasiya xtalakgalhaman nema ni kinkamininiyan kxasasti kakilhtamaku. ¿La natlawa? Dios nakamaxki 144,000 tiku natamapakgsinankgo Cristo kʼakgapun, akgtum talakgalhaman nema ni anan xtachuna. Pablo lichuwinalh uma talakgalhaman akxni tsokgli: «Lu[...] tlanka Dios kxtalakgalhaman, chu wa xlakata xlilhuwa xtapaxkit ntu nkinkalipaxkin, mpi maski xtachuna xanin xwanitaw nkin xpalakata nkintalakgalhinkan, wampi makxtum kinkatamaxkikan latamat nCristo; kaj litlan lipaxkatsinit liakgaputaxtunitantit. Chu na makxtum kinkatamalakastakwanikan, chu na chuna makxtum kinkatawilikan nkʼakgapun nCristo Jesús. Lakimpi nalimasiyu ntu naminacha nkilhtamaku, lantla ntlanka lipaxkatsinit, wa cha xtalakgalhaman wa ntu nkikakgalhiniyan xpalakata nCristo Jesús» (Efes. 2:4-7).

14 Ni katsiyaw tuku Jehová lakkaxwilinit xpalakata tiku natamapakgsinankgo Cristo kʼakgapun (Luc. 22:28-30; Filip. 3:20, 21; 1 Juan 3:2). Jehová tlakg nakalimasiyani «lantla ntlanka lipaxkatsinit» kgalhi. Nalitaxtukgo «xasasti Jerusalén», xtaskin Cristo (Apocalipsis [Revelación] 3:12; 17:14; 21:2, 9, 10). Chu akxtum nataskujkgo Cristo xlakata «[na]pakskgoy lantla xlikatlanka nkatuxawat». Uma kilhchanima pi nakamakgtayakgo latamanin nalakgtaxtunikgo talakgalhin chu nialh nanikgo (kalikgalhtawakga Apocalipsis 22:1, 2, 17).

15, 16. ¿La nakalimasiyani Jehová xtalakgalhaman «amakgapitsin [borregos]» kkilhtamaku nema aku mima?

 15 Anta kʼEfesios 2:7 wan pi Dios nalimasiya xtalakgalhaman nema ni kinkamininiyan «ntu naminacha kilhtamaku». Ama kilhtamaku, putum tiku natawilakgo kkatiyatni nalipaxuwakgo «lantla ntlanka lipaxkatsinit» (Luc. 18:29, 30). Pulaktum la Jehová tlakg nalimasiya xtalakgalhaman kkatiyatni wa akxni nakamalakastakwani latamanin (Job 14:13-15; Juan 5:28, 29). ¿Tiku nalakastakwanankgo? Makgapitsi wa kskujnin Dios tiku nikgolh akxni nina xniy Jesús chu tiku makgtapakgsikgo «amakgapitsin [borregos]» chu nikxni makgxtakgkgolh Jehová kʼuma xaʼawatiya kilhtamaku. Putum xlakan nalatamaparakgo chu chuntiya naskujnanikgo Jehová.

16 Millones latamanin tiku ni lakgapaskgolh Jehová na nakamalakastakwanikan. Juan tsokgli: «Chu kka’akxilhli ninin, tiku laklankata chu tiku laktsujku, xyakgolh kxlakatin xputawilh Dios chu talakkikgolh rollos. Pero talakkipa atanu rollo; wa rollo xla latamat. Chu ninin katalakkaxlaka chuna la xtatsokgnit krollos chuna la tuku tlawakgolh. Chu pupunu kamaxtulh ninin nema xwilakgo anta, chu linin chu Putaknun makamastakgolh ninin nema xwilakgolh anta, chu chatunu chatunu katalakkaxlaka chuna la tuku tlawakgolh» (Apoc. 20:12, 13TNM). Tiku nalakastakwanankgo tlan nalakgapaskgo Jehová chu naliʼakxilhkgo la xmapakgsinakan. Xlikatsinitkan nawan xtastakyaw Biblia chu xasasti limapakgsin krollos nema namakglhtinanaw.  Uma laksasti limapakgsin na nalitaxtu tuku Dios nakinkalimasiyaniyan xtalakgalhaman.

CHUNTIYA KALICHUWINAW XALAKWAN TAMAKATSIN

17. ¿Tuku kililakapastakatkan akxni nalichuwinanaw xatlan tamakatsinin?

17 La uku tlakg xlakaskinka nalichuwinanaw «xatlan tamakatsinin», xlakata lu lakatsuwa wi lisputni (Mar. 13:10). Kililakapastakatkan pi tuku tlakg xlakaskinka akxilhaw akxni lichuwinanaw xatlan tamakatsin, wa namalankiyaw Jehová. ¿La natlawayaw uma? Talakaskin nakawaniyaw latamanin pi putum tasikulunalin nema nakgalhiyaw kxasasti katiyatni chuna nawan xlakata xtalakgalhaman Jehová.

Xatapaxuwan kalimaklakaskiw tuku Jehová kinkamaxkinitan xlakata xtalakgalhaman nema ni kinkalakgchanan (1 Ped. 4:10). (Kaʼakxilhti párrafos 17 asta 19).

18, 19. ¿La malankiyaw xtalakgalhaman Jehová nema ni kinkamininiyan?

18 Akxni nakalitachuwinanaw Dios latamanin, tlan nakawaniyaw pi akxni xTamapakgsin Cristo namapakgsinan kkatiyatni, latamanin nalitamakgtayakgo xtamakamastan Jesús chu tsinu tsinu nialh katikgalhikgolh talakgalhin. Biblia wan: «Xlipaks ntamalakatsukun nalakgtaxtunikgoy yuma ntu ntliwakglh kgalhikgoy lantla ankgalhin sputtilhay, lakimpi makxtum natalipaxuwakgoy xlakgskgatan Dios wa yuma lilakgatit ntalakgtaxtun ntu namin» (Rom. 8:21). Uma nakgantaxtu kaj xlakata xtalakgalhaman Jehová nema ni kinkamininiyan.

19 Kgalhiyaw talakgalhaman nakalitachuwinanaw putum latamanin uma lu lipaxuw tamalaknun nema min kʼApocalipsis 21:4, 5: «Na paks naxakanikgo Dios xlakgpixtajatkan: na nialh katiʼanalh linin; chu na nialh katiʼanalh ntalipuwan, ni mpala wa ntatasa, chu na ni mpala wa ntakatsanajwat; sampi wa xlipaks nkatuwaj, wa ntu xʼanan xakgasiyaj, paks lakgsputli». Chu Jehová, tiku xwi klaktawilh xla mapakgsina, wan: «Kaʼukxilhtit, paks kmasastiy xlipaks nkatuwaj». Chu na wan: «Katsokgti yuma; sampi wa yuma ntachuwin, kgalhiy xkakni, na xlikanaj». Xatapaxuwan kakalitachuwinanaw amakgapitsi xatlan tamakatsinin, chu kamalankiw xtalakgalhaman Jehová nema ni kinkamininiyan.