Ankan kxpulakni

Ankan xlipulaktiy niku tsuku

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

totonaco

Makatsinina (nema natalikgalhtawakga)  |  Agosto kata 2016

Tuku katsiputunkgo tiku likgalhtawakgakgo

Tuku katsiputunkgo tiku likgalhtawakgakgo

¿Tuku xlakata xtalamakgasitsin Jesús lu xlakaskinka xʼakxilhkgo namakgachakgankan?

Xtalamakgasitsin Jesús lhuwa tuku nitlan xlichuwinankgo kstalaninanin chu Jesús, pero uma kaj pulaktum xwanit. Kxlimapakgsin Moisés xlichuwinankan pi xʼanan tuku xtlawa pi chatum lataman xataxkajwani xlitaxtulh, la akxni wi tuku staja kxmakni chatum lataman, nakgalhi lepra o naxama chatum lataman o animal nema ninita. Uma limapakgsin na liwana xwan tuku tlan xtlawa chatum lataman xlakata xtaskulunkilh. Tlan xtlawa akgtum tamakamastan, tlan xchakgaka o xtsakglhmanika (Levítico, capítulos 11 asta 15; Números, capítulo 19).

Xpulalinanin judíos wilinikgolh uma limapakgsin atanu xlimapakgsinkan. Maktum libro wan pi liwana tsokgwilikgolh tuku max xmaxkajwanilh chatum lataman chu tuku xtlawalh nema na xkamaxkajwanilh amakgapitsin. Nachuna, malakatsukikgolh talismanin tuku xlitatlawat xwanit xlakata xaskulunku xlitaxtuparaka.

Xtalamakgasitsin Jesús kgalhskinkgolh: «¿Tuwan ni xtachuna litlawakgoy milimakgalhtawakgat lantla mintilhanitancha xtawilatkan kinatlatnakan, wampi kaj chunata makalixkajnit xmakankan liwakgoy xliwatkan?» (Mar. 7:5, Hua Xasasti Talaccaxlan, TXS, 1999). Amakgolh xpulalinanin takanajla ni xkilhchanimakgo kajwatiya namakgachakgankan xlakata ni xataxkajwani nawankan. Xmalakatsukikgonit akgtum talismanin niku xwan pi xtalakaskin namakamawakakan chuchut tiku xʼama wayan. Libro nema lichuwinaw wan pi xpulalinanin takanajla na xwankgo niku xlimujutkan xwanit chuchut, tukuya chuchut xlilat xwanit, tiku namakamawakanan chu asta niku xlimakamawakaka chuchut.

¿La xakxilha Jesús umakgolh limapakgsin nema xmalakatsukikgonit xpulalinanin judíos? Xla kawanilh: «Lu[...] tlan ntiliwa mimpalakatakan Isaías, lantla ntatsokgnit: “Wa yuma ntachixkuwitat, kaj xkilhpinkan nkilimaxkikgoy nkakni, wampi wa xnakukan, lu[...] tanu xtayat nkimpalakata. Na ni tu xtapalh lantla nkilimaxkikgoy nkakni sampi wa ntu nkaj xlimapakgsinkan chixkuwin limasiyukgoy kxtamasiyunkan. Sampi lakgmakganatit xlimapakgsin Dios, wata wa limakgaxtakgatit ntu xtamakgaxtakgtakinkan nchixkuwin”» (Mar. 7:6-8).