«Fuerza kamakgantaxti yama mintachiwin wantu malaknuya kxtukuwini [Jehová] pi natlawaya» (MAT. 5:33, Hua Xasasti Talaccaxlan, TXS [1999]).

TAKILHTLIN: 18, 7

1. 1) ¿Tuku lakxtum xlakpuwankgo Jefté chu Ana? (Kaʼakxilhti xapulana dibujo). 2) ¿Tuku takgalhskinin nakgalhtiyaw kʼuma artículo?

JEFTÉ chatum pulalina tiku liwana xkatsi tuku natlawa chu chatum soldado xwanit tiku ni xpekuan. Ana chatum puskat tiku lu xtaktuju chu xkuenta tlawa xchixku chu xchik. Jefté chu Ana, wi tuku xtlawa pi lakxtum xlakpuwankgo. Pulaktum wa pi xchatiykan xkakninanikgo Jehová. Chu xlipulaktiy wa pi xchatunukan wi tuku malaknunikgolh Jehová chu liwana makgantaxtikgolh. Xlakan lu tlan liʼakxilhtit xlakata lakchixkuwin chu lakpuskatin xala uku akxni wi tuku malaknunikgo Jehová. Pero ¿tuku tamalaknun? ¿Tuku xlakata lu xlakaskinka naliʼakxilhaw akxni wi tuku malaknuniyaw Jehová? ¿Tuku katsiniyaw xliʼakxilhtit Jefté chu Ana? Kʼuma artículo, nakgalhtiyaw uma akgtutu takgalhskinin.

2, 3. 1) ¿Tuku tamalaknun? 2) ¿Tuku wan Biblia xlakata tlawanikan tamalaknun Dios?

2 Chuna la wan Biblia, akgtum tamalaknun wa tuku liwana malaknuniyaw Dios. Akgtum liʼakxilhtit, tlan namalaknuniyaw Jehová pi wi tuku natlawayaw, pi namaxkiyaw akgtum  tamaskiwin, pi liwana natsukuyaw skujnaniyaw o nalakgmakganaw tuku nitlan. Tamalaknun ni kaj fuerza kinkamatlawikanan, wata chuna laksakaw pi natlawayaw. Komo laksakwi pi wi tuku namalaknuyaw, kalakapastakwi pi Jehová xlakaskinka akxilha uma tamalaknun, namaxkiyaw kakni chu namakgantaxtiyaw. Xpalakata Dios akxtuma akxilha, tamalaknun chu juramento. Akgtum juramento wa akgtum tamalaknun nema natatlawaya achatum lataman xlakata tuku natlawaya o tuku ni natlawaya (Gén. 14:22, 23; Heb. 6:16, 17). Chuna la wan Biblia, ¿xlakaskinka akxilhaw tamalaknun nema tlawaniyaw Dios?

3 Xlimapakgsin Moisés xwan pi komo chatum lataman wi tuku xmalaknuni Jehová xlimakgantaxtit xwanit. Xwan: «Ni xlilakgmakganat tuku wanit. Xlitlawat putum tuku lichuwinanit» (Núm. 30:2). Alistalh, mapakgsina Salomón tsokgli uma tachuwin: «Akxni wi tuku malaknuniya miDios, lakapala kamaxki, xlakata ni makgapaxuwa tiku xalak tonto. Tuku namalaknuniya, kamaxki» (Ecl. 5:4). Jesús masiyalh pi tuku malaknunikan Dios xlakaskinka miliʼakxilhat. Xla wa: «Fuerza kamakgantaxti yama mintachiwin wantu malaknuya kxtukuwini Mimpuchinakan pi natlawaya» (Mat. 5:33TXS [1999]).

4. 1) ¿Akxni tlawaniya tamalaknun Dios tuku xlakata lu xlakaskinka? 2) ¿Tuku katsiniyaw xliʼakxilhtit Jefté chu Ana?

4 Xlikana pi xlakaskinka naʼakxilhaw tamalaknun nema tlawaniyaw Jehová. Komo makgantaxtiyaw tuku malaknunitaw o ni, uma nalitasiya pi komo tlan o ni, la talalinaw Dios. David xlikana tuku wa. Xla kgalhskininalh: «¿Tiku minini natalakakxtu nak ama sipi, latani wi ixkachikin Dios?». Chu kgalhtinalh pi Jehová tlan makgamakglhtinan lataman tiku ni «akgskgawinan, pues tu malaknuj, tlawaj» (Sal. 24:3, 4SXP). ¿Tuku tamalaknun wanikgolh Dios Jefté chu Ana? ¿Tuwa makgkatsikgolh xlakata namakgantaxtikgo?

MAKGANTAXTIKGOLH TAMALAKNUN NEMA TLAWANIKGOLH DIOS

5. ¿Tuku tamalaknun tlawalh Jefté, chu tuku kitaxtulh?

5 Jefté tlawanilh akgtum tamalaknun Jehová akxni xʼama katalachipa ammonitas, tiku xtalatlawananin xwanit xkachikin Dios (Juec. 10:7-9). Akxni Jefté tasaskinilh Jehová xlakata xmakgtayalh natlajanan kʼguerra, tlawanilh uma tamalaknun: «Komo wix nakimaxkiya kkimakan xkamanan Ammón, chuna nakikgantaxtu wa tiku taxtuma nawan, tiku nataxtu xmalakcha kinchik chu namin kimpaxtokga akxni kkatakgalhiya takaksni xkamanan Ammón, uma xla Jehová nawan». ¿La kitaxtulh? Dios kgalhtilh xʼoración Jefté chu tlawalh pi xtlajanalh. Akxni Jefté taspitli kxchik, xtsumat tiku tlakg xpaxki wa tiku milh paxtokga. Chuna, wa xʼama litaxtu «xla Jehová» (Juec. 11:30-34). ¿Tuku xwamputun uma xpalakata xtsumat Jefté?

Jefté chu xtsumat nikxni makgxtakgkgolh Dios. Wa xlakata nikxni lakxtlawakgolh tuku xmalaknunikgonit Dios

6. 1) ¿Tuku xlakata tuwa makgkatsilh Jefté chu xtsumat xlakata namakgantaxtikgo tuku xmalaknuninit Dios? 2) ¿Tuku kinkamasiyaniyan Deuteronomio 23:21, 23 chu Salmo 15:4 xlakata tamalaknun?

6 Xlakata tlan xmakgantaxtilh tamalaknun  nema xtlawanit xtlat, xtsumat Jefté xliʼanat xwanit ktabernáculo xlakata naskujnani Jehová putum kilhtamaku. ¿Kaj akglakgwa tlawalh tamalaknun Jefté? Ni. Max lakpuwa pi wa xtsumat tiku pulana xʼama taxtu xlakata namakgamakglhtinan. Maski chuna, uma tamalaknun tuwa makgkatsilh Jefté chu xtsumat. Akxni xla akxilhli, wa pi nitlan limakgkatsilh kxnaku. Chu xtsumat akglhuwa kilhtamaku alh tasa xlakata «nikxni x’ama tamakgaxtokga». ¿Tuku xlakata chuna tlawalh? Xlakata nikxni xʼama tamakgaxtokga nipara xʼama kgalhi kamanan. Chu Jefté ni tlakg xkgalhi kamanan, niti tiku xlilh xtukuwani xfamilia. Pero Jefté chu xtsumat xkatsikgo pi tlakg xlakaskinka xwanit tamalaknun nixawa tuku xmakgkatsikgo. Jefté wa: «Akit wi tuku kwaninit Jehová pi naktlawa chu nila ni nakmakgantaxti». Chu xtsumat wa: «Katlawa kimpalakata la wanita» (Juec. 11:35-39). Jefté chu xtsumat nikxni makgxtakgkgolh Dios. Wa xlakata nikxni lakpuwankgolh pi xʼamakgolh laktlawakgo tuku xmalaknunikgonit Dios maski lu tuwa xmakgkatsikgolh (kalikgalhtawakga Deuteronomio 23:21, 23 chu Salmo 15:4).

7. 1) ¿Tuku tamalaknun tlawalh Ana, chu tuku xlakata? 2) ¿La kgalhtilh Jehová Ana? 3) ¿La akxilhli Samuel tamalaknun nema tlawalh Ana? (Kaʼakxilhti nota).

7 Ana na wi tuku malaknunilh Jehová akxni katuwa xtitaxtuma kxlatamat. Lu nitlan xlimakgkatsi xlakata nila xkgalhi kamanan chu xlakata xlikgalhkgamanankgo chu xlakgmakgankgo (1 Sam. 1:4-7, 10, 16). Ana wanilh Jehová tuku xmakgatsima chu tlawanilh uma tamalaknun: «Wix Jehová tiku mapakgsi lhuwa soldados, komo akxilha xtalakgaputsit miskujni chu xlikana kilakapastaka, chu ankgalhin lakapastaka miskujni chu xlikana maxkiya miskujni chatum kgawasa, chu xlikana akit nakmaxki Jehová xliputum xlatamat, chu ni katilakchukunika xakchixit» * (kaʼakxilhti nota) (1 Sam. 1:11). Jehová kgalhtilh xʼoración Ana, chu titaxtulh akgtum kata kgalhilh xkgawasa, tiku limapakuwilh Samuel. Ana lu paxuwalh, pero xlakapastaka tuku xmalaknuninit Dios. Akxni lakachilh xkgawasa xla wa: «Jehová tiku kskininit» (1 Sam. 1:20).

Ana lu xlakaskinka akxilhli xtamalaknun nema xtlawaninit Jehová. Xla putum mastalh xlakata namakgantaxti tuku xmalaknunit

8. 1) Kawanti tuku xlakata tuwa makgkatsilh Ana namakgantaxti tuku xmalaknunit. 2) ¿Tuku kinkamalakapastakayan Salmos 61 xlakata lu tlan xliʼakxilhtit Ana?

8 Akxni xkgalhi akgtutu kata Samuel, Ana tlawalh tuku xmalaknuninit Jehová. Linka Samuel ktabernáculo, nema xwi kSiló. Anta makamaxkilh xapuxku sacerdote Elí. Chu Ana wanilh Elí: «Xlakata uma kgawasa, ktlawanilh oración Jehová xlakata xmakgantaxtilh tuku xaktasaskininit. Chu akit, kmakamaxkinit Jehová. Lata xlimakgas nalatama, wa tuku xakskininit Jehová. Chu xla anta lakgtakilhputalh Jehová» (1 Sam. 1:24-28). Lata ama kilhtamaku, Samuel anta tawi ktabernáculo.  Biblia wan pi «Samuel chuna la kstaktilhama kskujnanima Jehová» (1 Sam. 2:21). Tuwa makgkatsilh Ana namakgantaxti tuku xmalaknunit. ¿Tuku xlakata? Xlakata uma wamputun pi nila xʼama lipaxuwa chali chali xkgawasa chu nipara xʼama akxilha la kstakli. Maski chuna, Ana lu xlakaskinka akxilhli xtamalaknun nema xtlawaninit Jehová. Xla putum mastalh xlakata xlakaskinka x’akxilha namakgantaxti tuku xmalaknunit (1 Sam. 2:1, 2; kalikgalhtawakga Salmo 61:1, 5, 8).

¿Makgantaxtiyaw tamalaknun nema tlawaniyaw Jehová?

9. ¿Tuku naʼakxilhaw la uku?

9 Chuna la akxilhnitawa, tlawakan akgtum tamalaknun kxlakatin Jehová ni kaj takgaman. Uku naʼakxilhaw tuku tamalaknun tlan natlawayaw chu tuku xlakata xlilat namakgantaxtiyaw.

TAMALAKNUN AKXNI TAMAKAMASTANIKAN DIOS

Tamalaknun akxni tamakamastanikan Dios (Ka’akxilhti párrafo 10).

10. ¿Tuku tamalaknun tlakg xlakaskinka nema tlawayaw kstalaninanin Cristo, chu tuku kilhchani kimpalakatakan?

10 Tamalaknun nema tlakg xlakaskinka nema natlawayaw kstalaninanin Cristo wa akxni tamakamastaniyaw Jehová xliputum kilatamatkan. Kʼakgtum oración nema tlawayaw,  malaknuniyaw Dios pi nalimaklakaskinaw kilatamatkan putum kilhtamaku, maski katuwa tuku natitaxtuyaw. Malaknuniyaw pi tlakg xlakaskinka naʼakxilhaw Jehová kkilatamatkan chu ni wa tuku akinin lakaskinaw. Jesús wa pi xtachuna la nalakgmakganaw kilatamatkan (Mat. 16:24). Lata ama kilhtamaku tamakamastaninitaw, chu «tapakgsiniyaw Jehová» (Rom. 14:8). Uma lu xlakaskinka kimpalakatakan. Makgkatsiyaw chuna la tiku tsokgli salmo: «¿Tuku naklixokgoni Kintikukan [Jehová] wakg ixlitlan nima kintatlawanit? Nak ixlakatinkan wakg ti talakachixkuwi Kintikukan Dios, nakxokgoni tu kmalaknuninit» (Sal. 116:12, 14SXP).

11. ¿Tuku lalh akxni tamunuyaw?

11 ¿Tamakamastaninitawa Jehová chu tamununitaw? Komo chuna tlawanitaw lu tlan tuku laksakwi. ¿Lakapastaka taʼakgchuwin nema mastaka akxni tamunu? Tala tiku mastalh taʼakgchuwin kinkakgalhskin komo xtamakamastaninitawa Jehová chu komo akgatekgsaw pi akxni tamakamastaniyaw chu tamunuyaw litalakgapasaw la xtatayananin Jehová. Akxni kgalhtinaw pi chuna, putum tiku anta xwilakgolh katsikgolh pi makamaxkinitaw kilatamatkan Dios chu xmakgantaxtinitaw tuku taskin xlakata natamunuyaw chu xlakskujnin Jehová nawanaw. Xlikana pi lu makgapaxuwaw Jehová.

12. 1) ¿Tuku takgalhskinin chuntiya nakinkatlawanikanan? 2) ¿Tuku tayat kinkawanin Pedro pi chuntiya nakgalhiyaw?

12 Akxni tamunuyaw, malaknuniyaw Jehová pi namakamaxkiyaw kilatamatkan xlakata nalakskujnaniyaw chu naliskujaw xlakata nakgalhakgaxmataw. Pero tamunut kaj litsukut. Tlan natakgalhskinaw: «¿Chuntiya tatliwakglhtilhama la ktalalin Jehová lata akxni ktitamunulh? ¿Chuntiya kskujnanima xliputum kinaku?» (Col. 3:23). «¿Putum kilhtamaku ktlawani oración Jehová? ¿Klikgalhtawakga Biblia chali chali? ¿Kan kputum tamakxtumit? ¿Kliskuja xlakata nakan lichuwinan Dios? O ¿nialh lu klipaxuwa tuku tlawakgo kstalaninanin Cristo?». Apóstol Pedro kinkawanin pi lu tuwa kitaxtu akxni nialh lu skujnaniyaw Jehová. Uma ni chuna kintikaʼakgspulan komo naliskujaw xlakata tlakg nakgalhiyaw takanajla, takatsin, tatayanit chu kgalhinikan tapaxkit Dios (kalikgalhtawakga 2 Pedro 1:5-8).

13. ¿Tuku liwana xlikatsit kstalanina Cristo tiku tamakamastaninit chu tamununit?

13 Komo waniw Jehová pi naskujnaniyaw, kilimakgantaxtitkan. Tiku tlakgwan la skujnanima Jehová chu la lin xlatamat la kstalanina Cristo nila wan pi tamakamastaninit Jehová chu xtamunut kaj nitu litaxtu * (kaʼakxilhti nota). Komo uma lataman natlawa akgtum lanka talakgalhin, xlimaxkit kuenta Jehová chu congregación (Rom. 14:12). Akgtum kilhtamaku, Jesús lichuwinalh makgapitsi kstalaninanin tiku xmakgatsankgakgonit tapaxkit nema pulana xkgalhinikgo Jehová. Akinin ni chuna litaxtuputunaw la xlakan. Wata lakaskinaw pi Jesús xkinkawanin la umakgolh tachuwin: «Klakgapasa mintatlaw, chu mintapaxkit, chu mintaskujut, chu mintakanajla, chu mintapaxuwanaliyan, chu mintatlaw ntu awatiya tlawanita mpi tlakg kgalhiy xkakni, nixawa ntu mpulana tlawanita» (Rev. 2:4, 19). Makgapaxuwaputunaw Jehová akxni makgantaxtiyaw tuku malaknuniw kintamakamastankan.

 TAMALAKNUN AKXNI TAMAKGAXTOKGKAN

Tamalaknun akxni tamakgaxtokgkan (Ka’akxilhti párrafo 14).

14. ¿Tuku xlipulaktiy tamalaknun nema lu xlakaskinka natlawayaw, chu tuku xlakata lu xlakaskinka?

14 Xliʼakgtiy tamalaknun nema na tlakg xlakaskinka nema chatum lataman natlawa kxlatamat, wa tamalaknun ktamakgaxtokgat. Tamakgaxtokgat xasanto, wa xlakata Jehová lu xlakaskinka liʼakxilha uma tamalaknun. Akxni tiku natamakgaxtokgkgo tlawakgo akgtum tamalaknun, chuna tlawakgo kxlakatin Jehová chu kxlakatinkan tiku anta wilakgolh. Ankgalhin malaknukgo pi nalapaxkikgo, nalakuentajtlawakgo, nalamaxkikgo kakni xchatunukan, lata akxtum lamakgolh nawan kKatiyatni, chuna la lakkaxwilinit Dios limapakgsin xlakata tamakgaxtokgat. Max makgapitsi tiku tamakgaxtokgkgo ni watiya tachuwin wankgo, pero tlawakgo akgtum tamalaknun kxlakatin Dios. Akxni tamakgaxtokgkgo tlawakgo uma tamalaknun, chuna litaxtu xachixku chu xapuskat. Tamakgaxtokgat putum kilhtamaku xlimakgapalat (Gén. 2:24; 1 Cor. 7:39). Jesús wa: «Wa xpalakata, wa ntu Dios makxtum tlawalh, ni katimapapitsilh nchixku». Tiku natamakgaxtokgkgo ni xlilakpuwanatkan pi tlan nalakxtlawakgo xtamakgaxtokgatkan komo wi tuku nitlan nakitaxtu (Mar. 10:9).

15. ¿Tuku xlakata kstalaninanin Cristo ni chuna xliʼakxilhatkan tamakgaxtokgat la amakgapitsin latamanin?

15 Xlikana, xlakata putum makglakgalhinanin akinin, ni anan tamakgaxtokgat nema ni nakgalhi taʼakglhuwit. Wa xlakata Biblia wan pi tiku tamakgaxtokgkgonit lakgachunin «ntapatin nakgalhikgoy xchatuykan» (1 Cor. 7:28). Lhuwa la uku latamanin ni xlakaskinka akxilhkgo tamakgaxtokgat. Lakpuwankgo pi tlan nalakxtlawakgo xtamakgaxtokgatkan komo wi tuku nitlan nakakitaxtuni. Pero kstalaninanin Cristo ni chuna akxilhaw tamakgaxtokgat. Kstalaninanin Cristo tiku tamakgaxtokgkgonit katsikgo pi tlawakgolh akgtum tamalaknun kxlakatin Dios. Komo ni natlawakgo tuku malaknukgo, xtachuna la komo x’akgskgawikgolh Dios, chu xla ni akxilhputun tiku akgskgawinankgo (Lev. 19:12; Prov. 6:16-19). Kstalaninanin Cristo tiku tamakgaxtokgkgonit xlilakapastakatkan uma xtachuwin apóstol Pablo: «¿Kgalhiya mimpuskat? Ni tipuwana [namakgxtakga]» (1 Cor. 7:27). Pablo lichuwinalh uma xlakata xkatsi pi Jehová ni tlan akxilha akxni chatum lataman akgskgawi tiku tatamakgaxtokgnit xlakata nalakxtlawakgo xtamakgaxtokgatkan (Mal. 2:13-16).

16. ¿Tuku wan Biblia xlakata lakxtlawakan tamakgaxtokgat chu lamakgxtakgkan?

16 Jesús masiyalh anta Biblia pi kaj watiya tlan nalakxtlawakgo xtamakgaxtokgatkan akxni wi akgskgawi tiku tamakgaxtokga chu tiku nitu tlawanit tuku nitlan, nalaksaka komo ni natapati xlakata akgskgawilh (Mat. 19:9; Heb. 13:4). ¿Tuku nawanaw xlakata tiku lamakgxtakgkgo? Biblia na liwana kinkawaniyan xlakata uma (kalikgalhtawakga 1 Corintios 7:10, 11). Anta kBiblia ni lichuwinan tuku xlakata tlan nalamakgxtakga. Pero max namin kilhtamaku akxni chatum kstalanina Cristo nalakpuwan pi xlakaskinka namakgxtakga tiku tatamakgaxtokgnit. Akgtum liʼakxilhtit, makgapitsi akxilhkgonit pi katuwa wi xlatamat o la talalin Jehová, chu lu tlakg katuwa tawila komo ni namakgxtakga tiku tamakgaxtokga xlakata nitlan tuku tlawani o komo asta apóstata * (kaʼakxilhti nota).

17. ¿Tuku tlan natlawakgo kstalaninanin Cristo xlakata makgas namakgapala xtamakgaxtokgatkan?

 17 ¿Tuku natlawakgo lakgkgolotsin komo akgtum tamakgaxtokgat nakaskinikgo tastakyaw xlakata tlakg tlan natawilakgo kxtamakgaxtokgatkan? Lakgkgolotsin tlan nakakgalhskinkgo uma tamakgaxtokgat komo akxilhkgonita video ¿Cómo sabes si es amor? chu komo likgalhtawakgakgonita folleto Mifamilia tlan napaxuwa. Umakgolh tamakgtay, lichuwinankgo limapakgsin nema wi kBiblia nema tlan nakamakgtaya tiku makgaxtokgkgo xlakata tliwakga natawilakgo. Akgtum tamakgaxtokgat wa: «Akxni ktsukuw likgalhtawakgayaw uma folleto, tlakg tapaxuwan kwilaw». Chatum tala akxni puxamatiy kata la xaktamakgaxtokgnit, lakpuwa pi xtamakgaxtokgat xʼama lakxla. Pero akxni akxilhli video ¿Cómo sabes si es amor? xla wa: «Kinchatiykan xaktamununitaw, pero nialh lu xaklapaxkiyaw. Uma video kakxilhwi akxni chuna xaktitaxtumaw. Chu la uku tlakg klapaxkiyaw». Xlikana, komo tiku makgaxtokgkgo natlawakgo tuku wan xlimapakgsin Jehová, tlakg tliwakga natawila xtamakgaxtokgatkan chu tlakg tapaxuwan natawilakgo.

TAMALAKNUN XLAKATA PUTUM KILHTAMAKU SKUJNIKAN DIOS

18, 19. 1) ¿Tuku tlawakgonit natlatni tiku kstalaninanin Cristo? 2) ¿La tlawakgo natalan xlakata namakgantaxtikgo taskujut nema malaknukgonit?

18 Pulana lichuwinawa tamalaknun nema tlawalh Jefté chu Ana. Xlakata uma tamalaknun nema tlawakgolh, xtsumat Jefté chu xkgawasa Ana lu tlan la skujnanikgolh Jehová xliputum xlatamatkan. La uku, lhuwa natlatni tiku kstalaninanin Cristo kamakgpuwantinikgonit xkamankan xlakata naskujnanikgo Dios putum kilhtamaku chu wa tuku pulana nawilikgo kxlatamatkan. Putum akinin natlan nakamakgpuwantiniyaw lakkamanan xlakata chuntiya naskujnanikgo Jehová (Juec. 11:40; Sal. 110:3).

Tamalaknun xlakata putum kilhtamaku skujnanikan Dios (Ka’akxilhti párrafo 19).

19 La uku, wilakgolh 67,000 natalan tiku skujmakgolh xliputum kilhtamaku xlikalanka kKatiyatni. Makgapitsi skujmakgolh kBetel, niku tlawakan Pukgalhtawakga o la superintendentes de circuito. Makgapitsi kamakgalhtawakgekgo tiku tlakg nalichuwinankgo Dios, precursores especiales, misioneros, tiku kalakgayawakanit nakuentajtlawakgo Salones de Asambleas o tiku lakkaxwilikgo tuku natamaklakaskin kʼEscuelas Bíblicas. Putum malaknukgo pi nakgalhakgaxmatnankgo chu ni lhuwa tuku nakgalhikgo. Xlakata uma tamalaknun, talakaskin pi naliskujkgo xlakata namakgantaxtikgo taskujut nema namakglhtinankgo xlakata la skujnanimakgolh Jehová. Chu nachuna malaknukgo pi xataktujun nalinkgo xlatamatkan chu ni natlawakgo atanu taskujut niku nakaxokgonikan, tlan chuna natlawakgo komo kamaxkikanit talakaskin. Umakgolh skujnin, ni xlakaskinka litaxtukgo, pero taskujut nema tlawakgo xlakaskinka. Xlakan liwana lakkaxwilikgonit pi namakgantaxtikgo tuku malaknukgonit komo skujnanimakgolh Jehová putum kilhtamaku.

20. ¿La kiliʼakxilhatkan tamalaknun nema tlawaniyaw Dios, chu tuku xlakata?

20 K’uma artículo lichuwinanitaw pulaktutu tamalaknun nema tlan natlawaniyaw Dios. Max tlawanitawa makgapitsi. Kalakapastakwi pi xlakaskinka naʼakxilhaw kintamalaknunkan chu naliskujaw xlakata namakgantaxtiyaw (Prov. 20:25). Komo ni namakgantaxtiyaw tuku malaknuniyaw Jehová, max nitlan kintikakitaxtunin (Ecl. 5:6). Kalitaxtuw la salmista tiku tiwa: «Chu[...] akit tlan naktliniyan kanikxniwaj, y chali chali nakmakgantaxti tu kmalaknuninitan» (Sal. 61:8SXP).

^ párr. 7 Ana malaknunilh Jehová pi komo xkgalhilh chatum xkgawasa, nazareno xlitaxtulh putum kilhtamaku. Uma kilhchanima pi xlatamat xkgawasa xʼama limaklakaskin xlakata naskujnani Jehová putum kilhtamaku (Núm. 6:2, 5, 8).

^ párr. 13 Xlakata lakgkgolotsin liwana tachuwinankgo tiku tamunuputun xlakata nakatsikgo komo tlan natamunu o ni, wa xlakata ni lhuwa tiku xtamunut nitu litaxtu.

^ párr. 16 Kaʼakxilhti tatakgatsin: «¿Tuku wan Biblia xlakata lakxtlawakan tamakgaxtokgat xlakatin mapakgsinanin chu lamakgxtakgkan?» xla libro «Katamakgxtakgtit kxtapaxkit Dios»