David maklakaskilh liʼakxilhtit xlakata xlichuwinalh xtalakgalhaman Jehová.

  • 103:11

    Xtachuna la nila akgatekgsaw la xlilakgamakgat wi Katiyatni chu asta niku wilakgolh staku, nachuna ni liwana akgatekgsaw xtapaxkit Jehová nema ni makgxtakgnan.

  • 103:12

    Jehová lakgamakgat wili kintalakgalhinkan chu nila akgatekgsaw; xtachuna la xlimakgat niku taxtu chichini chu asta niku tsankga.

  • 103:13

    Xtachuna la chatum tlat lakgkatsan xkgawasa akxni patinama, Jehová kalakgalhaman tiku lu lilipuwamakgolh xtalakgalhinkan pero makgxtakgkgo tuku nitlan tlawakgolh.