Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

 TAKGALHTAWAKGA 61

Ni takilhputanikgo imagen

Ni takilhputanikgo imagen

Akxni Nabucodonosor aku xlimanixnanit imagen, matlawinalh akgtum lanka imagen xaʼoro. Wililh kxakaxtum anta kDura chu kamamakxtumilh napuxkun xalak país, nachuna Sadrac, Mesac chu Abednego. Mapakgsina wa: “Akxni nakgaxpatatit namakasanan trompetas, arpas chu gaitas, natakilhputaniyatit imagen. Tiku ni natakilhputa, namaka’ankan kxachichi horno”. ¿Tuku lakpuwana? ¿X’amakgo takilhputanikgo uma imagen kgalhtutu hebreos? ¿O kaj Jehová x’amakgo kakninanikgo?

Alistalh, mapakgsina wa pi xtlakgnanka. Putum takilhputakgolh chu kakninanikgolh imagen. Pero Sadrac, Mesac chu Abednego ni kakninanikgolh. Makgapitsi lakchixkuwin akxilhkgolh chu wanikgolh mapakgsina: “Kgalhtutu hebreos ni kakninanimakgo miʼimagen”. Nabucodonosor kamatasaninalh kgalhtutu lakgkgawasan chu kawanilh: “Amakgtum nakkamaxkiparayan talakaskin nakakninaniyatit imagen. Komo ni natlawayatit, nakkamaka’anan kxachichi horno. Nipara chatum dios tlan nakalakgmaxtuyan kkimakan”. Xlakan kgalhtikgolh: “Ni klakaskinaw nakilamaxkiyaw talakaskin. Wa kiDioskan tlan nakinkalakgmaxtuyan. Chu maski ni nakinkalakgmaxtuyan, lanka mapakgsina, ni ktikakninaniw imagen”.

Nabucodonosor lu sitsilh. Kawanilh xsoldados: “¡Chuna la xlichichi horno a makgtujun kamachichitit!”. Alistalh kawanilh xsoldados: “Kakachitit umakgolh lakchixkuwin chu anta  kakamakapitit”. Horno lu chichi xwanit, wa xlakata soldados nikgolh akxni talakatsuwikgolh. Kgalhtutu hebreos tajukgocha klhkuyat. Alistalh, akxni Nabucodonosor talakgajulh khorno chu akxilhli kgalhtati tiku xtlawamakgo chu ni kgalhtutu, lu pekualh chu kakgalhskilh xmakgtayananin: “¿Ni kgalhtutu kamakaw klhkuyat? Kgalhtati kka’akxilha, ¡chu chatum tasiya la ángel!”.

Nabucodonosor tlakg talakatsuwilh khorno chu pixlanka wa: “¡Kataxtutit, kskujnin Dios Tiku lu Lanka!”. Putum kaks lakawankgolh akxni akxilhkgolh pi Sadrac, Mesac chu Abednego xtaxtumakgo klhkuyat chu nitu xlanikgonit. Ni klhkukgonit xmaknikan, xchixitkan chu xlhakgatkan chu nipara xlitakgankgawanankgo jin.

Nabucodonosor wa: “¡Wa xDios Sadrac, Mesac chu Abednego lu tliwakga! Malakgachalh x’ángel xlakata nakalakgmaxtu. Ni anan atanu dios la xla”.

Kgalhtutu hebreos liwana xlakpuwankgonit ni namakgxtakgkgo Jehová, maski katuwa tuku xlalh. ¿Na ni katimakgxtakgti Jehová chuna la umakgolh lakgkgawasan?

«Wa Jehová miDios tiku xlilat nakakninaniya chu kajwatiya xla nakgalhakgaxpatniya» (Mateo 4:10).