Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

 PULAKTATI

La tamaklakaskin tumin

La tamaklakaskin tumin

«Akxni lakgalhskinkan liwana tamakgantaxti tuku talakapastaknit natatlawa.» (Proverbios 20:18)

Putum lakaskinaw tumin xlakata namaxkiyaw tuku maklakaskin kifamiliajkan (Proverbios 30:8). Xlakata «tumin litamakgtayakan» (Eclesiastés 7:12). Min kilhtamaku tuwa lichuwinankan tumin kfamilia, pero ni kamasta talakaskin pi nawili taʼakglhuwit (Efesios 4:32). Nalalipawanatit minchatunukan chu milichatiykan nalakkaxwiliyatit la nalaktlawayatit tumin.

 1 LIWANA KALAKKAXWILI

TUKU WAN BIBLIA: «Akxni wi tiku natlawaputun akgtum torre, ¿ni pulana natawila chu na’akxilha la xlilhuwa nalaktlawa tumin, xlakata na’akxilha komo na’akchani xlakata natlawakgo?» (Lucas 14:28TNM). Lu xlakaskinka pi minchatiykan liwana nalawaniyatit la namaklakaskinatit tumin (Amós 3:3). Kalawanitit tuku talakaskin natamawayatit chu la xlilhuwa nalaktlawayatit (Proverbios 31:16). Maski lhuwa tumin nakgalhiya xlakata wi tuku natamawaya ni wamputun pi militamawat. Ni kapawanantit, wata kaj kalaktlawa tuku kgalhiya (Proverbios 21:5; 22:7).

TUKU TLAN XTLAWA:

  • Komo kaʼakgataxtuniyan tumin akxni sputa semana o papaʼ, kawani tiku tamakgaxtokga la namaklakaskinatit

  • Komo kitsankgalh tumin, liwana kalakkaxwilitit la nialh lhuwa nalakktlawayatit. Akgtum liʼakxilhtit, tlan natlawayatit liwat kchiki chu ni kaj natamawayatit

 2 NI KAʼAKGSKGAWINANTI CHU KALAKTLAWA TUKU KGALHIYA

TUKU WAN BIBLIA: Ni kaʼakgskgawinanti «ni xman wa kxlakatin nkimPuchinakan, wampi na xawa kxlakatin nchixkuwin» (2 Corintios 8:21). Kawani tiku tamakgaxtokga la xlilhuwa tlajaya chu la xlilhuwa laktlawaya.

Kalitachuwinanti tiku tamakgaxtokga akxni lakpuwampat natalaktlawa lhuwa tumin (Proverbios 13:10). Akxni liwana lalitachuwinanatit tumin nakamakgtayayan ni nakgalhiyatit taʼakglhuwit kmintamakgaxtokgatkan. Tumin nema tlajaya kaliʼakxilhti pi xtumin familia, chu ni kaj mila (1 Timoteo 5:8).

TUKU TLAN XTLAWA:

  • Akxtum kalakkaxwilitit la xlilhuwa tlan nalaktlawayatit, maski ni nalakgalhskinatit

  • Ni kakgalhi asta akxni naʼanan taʼakglhuwit xlakata nalichuwinanatit tumin