«Milipaxkit Jehová mi Dios xliputum minaku chu xliputum milatamat chu xliputum militliwakga. Umakgolh tachuwin nema klimapakgsiman la uku natamakgxtakga kminaku; chu namasiyaniya minkamanan chu nalitachuwinana akxni natawilaya kminchik chu akxni lapat ktiji chu akxni pimpata lhtataya chu akxni natakiya.» (DEUTERONOMIO 6:5-7)