Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

 TAKGALHTAWAKGA 4

Makgapaxuwalh xtlat chu Jehová xlakata tuku tlawalh

Makgapaxuwalh xtlat chu Jehová xlakata tuku tlawalh

¿Tuku wanima Jefté Jehová pi natlawa?

Maski lu tuwa makgkatsilh xtsumat Jefté makgantaxtilh tuku xtlat xwanit natlawa

¿Katsiya tiku uma tsumat nema wi kdibujo?... Wa xtsumat chatum chixku tiku wanikan Jefté. Biblia ni wan xtukuwani, pero katsiyaw pi makgapaxuwalh xtlat chu Jehová xlakata tuku tlawalh. ¿Tlakg katsiputuna xlakata Jefté chu xtsumat?

Jefté lu tlan xlikatsi chu xlimaxtu lhuwa kilhtamaku namasiyani xtsumat xlakata Jehová. Na lu tliwakga xwanit chu lu tlan xpulalin kachikin. Wa xlakata israelitas skinikgolh pi xkapulalilh xlakata xkatalachipakgolh tiku ni xkaʼakxilhputunkgo.

Jefté skinilh Jehová xmakgtayalh natlaja guerra. Jefté wa pi komo xtlajanalh, xʼama maxki Jehová tiku pulana xtaxtulh kxchik xlakata xmakgamakglhtinalh akxni xkitaspitli. ¿Tuku xkilhchani uma?  Tiku xmakgamakglhtinalh xʼama tawila chu xʼama skuja putum kxlatamat kxtabernáculo Dios. Tabernáculo wa niku latamanin xʼankgo kakninanikgo Jehová. ¿Tlajanalh kʼguerra Jefté? Chuna. Akxni taspitli kxchiki, ¿katsiya tiku pulana milh makgamakglhtinan?...

¡Wa xtsumat! Jefté kaj chatum tsumat xkgalhi, chu la uku xlimalakgachat ktabernáculo. Uma tlawalh pi lu xlilakgaputsalh, pero ¿lakapastaka pi Jefté wi tuku xwaninit Jehová pi xʼama tlawa? Wa xlakata xtsumat wanilh: «Tlat, wix wi tuku wani Jehová natlawaya, chu milimakgantaxtit».

Akgatunu kata, xʼamigas xtsumat Jefté xʼankgo lakgapaxialhnankgo

Xtsumat Jefté na lu lilakgaputsalh. ¿Tuku xlakata? Xlakata ktabernáculo, nila xʼama tamakgaxtokga chu na nila xkgalhilh kamanan. Pero xla xmakgantaxtiputun tuku xtlat xwanit natlawa chu na xmakgapaxuwaputun Jehová. Wa tuku tlakg xlakaskinka xakxilha nixawa natamakgaxtokga o nakgalhi kamanan. Wa xlakata makgxtakgli xchik chu putum xlatamat skujli ktabernáculo.

¿Lakpuwana pi tuku tlawalh uma tsumat makgapaxuwalh xtlat chu Jehová?... ¡Kamakgapaxuwalh! Komo wix kgalhakgaxmatnana chu paxkiya Jehová la xtsumat Jefté, na lu namakgapaxuwaya minatlatni chu Jehová.