Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

 TAKGALHTAWAKGA 9

Jeremías chuntiyaku lichuwinalh Jehová

Jeremías chuntiyaku lichuwinalh Jehová

¿Tuku xlakata latamanin sitsinimakgolh Jeremías?

Jehová tlawalh pi xmaxtuka Jeremías kpozo

Min kilhtamaku latamanin kinkalikgalhkgamanankgoyan o kinkasitsinikgoyan akxni kalitachuwinanaw Jehová. Lu nitlan limakgkatsiyaw, ¿ni xlikana? Max nalakpuwanaw: «Nialh ktilichuwinalh Jehová». ¿Minit kilhtamaku akxni chuna makgkatsi?... Biblia lichuwinan chatum kgawasa tiku lu xpaxki Jehová pero atsinu xmakgxtakga la xlichuwinan. Xwanikan Jeremías. Kaʼakxilhwi tuku akgspulalh.

Akxni Jeremías kgawasaku xwanit, Jehová wanilh pi xmastalh akgtum tamakatsin. Xkamakatsinilh latamanin pi nialh xtlawakgolh tuku nitlan. Jeremías lu tuwa makgkatsilh namakgantaxti uma chu lu pekualh. Jeremías wanilh Jehová: «Akit kajku kgawasa chu ni kkatsi tuku nakkawani». Pero Jehová wanilh: «Ni kapekuanti, akit nakmakgtayayan».

 Jeremías tsukulh kawani latamanin: «Komo ni nalakgpaliyatit mintayatkan nakamalakgaxokgekanatit». ¿Kgalhakgaxmatkgolh Jeremías?... Ni, makgapitsi likgalhkgamanankgolh chu atanu lu sitsinikgolh. ¡Chu makgapitsi asta xmakgniputunkgo! ¿La lakpuwana pi makgkatsilh Jeremías?... Xla lu pekualh chu wa: «Nialh klichuwinamputun Jehová». ¿Pero xlikana nialh lichuwinalh Jehová?... Ni, nichuna tlawalh. Jeremías lu xpaxki Jehová wa xlakata chuntiyaku lichuwinalh. Chu xlakata Jeremías chuntiyaku lichuwinalh, Jehová makgtayalh nitu xtlawanika.

Akgtum liʼakxilhtit, makgapitsi tiku nitlan xlikatsikgo makankgolh kʼakgtum pozo nema pulhman xwi. Jeremías xlakgtsankgama kputlun chu na ni xkgalhi liwat nipara chuchut. ¡Uma lakchixkuwin xlakaskinkgo pi Jeremías anta xʼaknitajulh! Pero ¿lakgtaxtulh Jeremías? Lakgtaxtulh, xlakata Jehová makgtayalh.

Kʼuma takgalhtawakga akxilhnitaw pi maski milh kilhtamaku Jeremías pekualh chuntiyaku lichuwinalh Jehová. ¿Tuku masiyaniyan xliʼakxilhtit Jeremías?... Pi max makgapitsi nalikgalhkgamanankgoyan o nasitsinikgoyan akxni nakalitachuwinana Dios. Max asta nalimaxanana o nalipekuana. Pero nikxni kamakgxtakgti la lichuwinana Jehová. Kalakapastakti pi putum kilhtamaku namakgtayayan, la makgtayalh Jeremías.