Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

Takgalhtawakga 110: Timoteo makgataya Pablo

Takgalhtawakga 110: Timoteo makgataya Pablo

UMA kgawasa wantiku akxilhpat kDibujo nema akxtum talaya Pablo xtukuwani Timoteo. Timoteo akxtum tawi xfamilia anta kListra. Xtse, xtukuwani Eunice chu xnana xtukuwani Loida.

Uma xlimakgtutu akxni Pablo lakgapaxialhnan kachikin Listra. Max ay akgtum kata Pablo chu Bernabé anta unu xwilakgolh xapulana, chu xlichuwinamakgolh xlakata Dios. Chu uku, Pablo taminparanit xʼamigo Silas.

Timoteo chu Pablo

¿Katsiya wix tuku kgalhskilh Pablo Timoteo? Pablo wanilh: ¿Nikilataʼamputunaw akit chu Silas chu nakilamakgtayayaw nalichuwinanaw xlakata Dios alakatanu niku xamakgat kachikinin?

Kamputun, kgalhtinalh Timoteo. Wa xlakata ni makgas alh kilhtamaku makgxtakgli xfamilia chu kataʼalh Pablo chu Silas. Pero pulana kakatsiw xlakata tuku akgspulatilhama Pablo chu aku nakatsiyaw xlakata akxni Timoteo taʼalh Pablo. Ay titaxtunit akgkutujun kata akxni Jesús tasiyanilh Pablo anta kxtiji Damasco.

¡Kalakapastakti, Pablo milh kDamasco xlakata nakatlawaniy tuku nitlan kstalaninanin Jesús pero uku Pablo na kstalanina Jesús! Alistalh makgapitsi tiku ni paxkikgoy Pablo putsakgoy xlakata namakgnikgoy pero wantiku xtamakgalhtawakgen makgtayakgolh xlakata natsalay. Anta kʼakgtum wajkat limaktikgolh anta kxpatsaps kachikin chuna maxtukgolh kkachikin.

Alistalh, Pablo alh kʼAntioquía xlakata nalichuwinantapuli Cristo. Anta unu xlipulana tsukuka kawanikan kstalaninanin Cristo, xtamakgalhtawakgen Jesús. Alistalh, akxni Pablo chu Bernabé xwilakgolh kʼAntioquía kamalakgachaka alakatanu laklanka kachikinin xlakata nalichuwinankgoy Cristo. Akgtum kachikin niku na kilakgolh wa kListra, anta niku xala Timoteo.

Chu uku liwakaya max akgtum kata titaxtunit, Pablo minparanit kListra xlimakgtiy akxni xkalakgama kachikinin. Akxni Timoteo kataʼan Pablo chu Silas, ¿katsiya niku amakgolh? Kaʼakxilhwi mapa, chu kakatsiniw xlakata uma.

Pulana ankgolh kʼIconio, nema lakatsu wi chu alistalh ankgolh alakatanu kachikin wanikan Antioquía. Alistalh ankgolh kTroas, chu ankgolh kFilipos, Tesalónica chu kBerea. ¿Akxilhpat Atenas anta kmapa? Pablo an lichuwinan xlakata Cristo anta. Alistalh, akgtum kata aitat anta kCorinto lichuwinankgolh xlakata Dios. Anta kʼÉfeso ni lhuwa kilhtamaku tamakgxtakgkgolh. Chu alistalh kbarco taspitkgolh kCesarea, chu ankgolh kʼAntioquía chu Pablo anta tamakgxtakgli.

Chuna, Timoteo latapulilh akglhuwa kilómetro, xmakgtayama Pablo natalichuwinan xlakata xalakwan xalaksasti xla Dios chu makgtayanalh xlakata natawilakgoy congregaciones. Akxni wix nastaka, ¿naskujnaniya Dios la Timoteo?

Hechos 9:19-30; 11:19-26; capítulos 13 asta 17; 18:1-22.

Akgtum mapa

1. Roma; 2. Malta; 3. Berea; 4. Tesalónica; 5. Corinto; 6. Filipos; 7. Atenas; 8. Creta ; 9. Troas; 10. Éfeso; 11. Mileto; 12. Colosas; 13. Antioquía; 14. Iconio; 15. Listra; 16. Chipre; 17. Antioquía; 18. Cesarea; 19. Jope; 20. Damasco; 21. Jerusalén; 22. El Mar Grande (Mediterráneo)Takgalhskinin

 • ¿Tiku uma kgawasa nema wi kdibujo, la wanikan xkachikin chu tuku xtukuwani xtse chu xnana?
 • ¿Tuku wan Timoteo akxni Pablo kgalhskilh pi komo xkataʼanputun nakatalichuwinan xlakata Dios amakgapitsi kristianos xalakatanu anta makgat kachikin?
 • ¿Niku pulana kalimapakuwika kstalaninanin Cristo xtamakgalhtawakgen Jesús?
 • ¿Tuku xtukuwanikan kachikinin niku kilakgolh Pablo chu Bernabé akxni makgxtakgkgolh Listra?
 • ¿La makgtayay Timoteo Pablo, chu tukuya takgalhskinin xakstukan nakakgalhskinkan lakgkgawasan xala uku?

Amakgapitsi takgalhskinin

 • Kalikgalhtawakga Hechos 9:19-30.

  ¿La limasiyalh Pablo pi kuenta xtlawa akxni xputsastalanikan akxni xlichuwinama xlakata xalakwan xalaksasti xla Dios? (Hech. 9:22-25, 29, 30; Mat. 10:16.)

 • Kalikgalhtawakga Hechos 11:19-26.

  .¿La limasiyay tuku lichuwinan Hechos 11:19-21, 26 pi xespíritu Jehová pulalima xlakata natalichuwinan xtamapakgsin?

 • Kalikgalhtawakga Hechos 13:13-16, 42-52.

  ¿La masiyay Hechos 13:51, 52 pi xtamakgalhtawakgen Jesús ni mastakgolh talakaskin nakamaxlajwanikan xtakanajlakan maski xkaputsastalanikan? (Mat. 10:14; Hech. 18:6; 1 Ped. 4:14.)

 • Kalikgalhtawakga Hechos 14:1-6, 19-28.

  ¿La tlan limakgkatsiyaw tachuwin «anta xmakan kinpuchinakan [«Jehová», NM] makamastakgoka» xlakata ni lu nalilakgaputsayaw nakamakgtayayaw tiku aku tsukumakgolh likgalhtawakgakgoy Biblia? (Hech. 14:21-23; 20:32; Juan 6:44.)

 • Kalikgalhtawakga Hechos 16:1-5.

  ¿Tuku kinkamasiyaniyan akxni Timoteo mastalh talakaskin nacircunsidartlawakan pi lu xlakaskinka nachuna natlawayaw la tiwa Pablo: «yuma nchuna klitlaway xpalakata xatlan tamakatsin»? (Hech. 16:3; 1 Cor. 9:23; 1 Tes. 2:8.)

 • Kalikgalhtawakga Hechos 18:1-11, 18-22.

  ¿Tuku masiyay Hechos 18:9, 10 xlakata la Jesús pulalin natalichuwinan xlakata Dios chu la tlan limakgkatsiyaw uma la uku? (Mat. 28:20.)