Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

Takgalhtawakga 79: Daniel tajuma niku tajumakgolh leones

Takgalhtawakga 79: Daniel tajuma niku tajumakgolh leones

¡KA’AKXILHTI! Tasiyay pi Daniel kxakalipekua wi. ¡Pero leones nitu tlawanimakgolh! ¿Katsiya wix tuku xlakata? ¿Tiku mujulh Daniel anta niku tajumakgolh leones? Ka’akxilhwi.

Uku anta kBabilonia mapakgsinan chatum chixku xtukuwani Darío. Darío lu xatlan chixku akxilha Daniel xlakata tlan likatsiy chu lu skgalala, Darío lanka mapakgsina tlawalh Daniel anta kxtamapakgsin. Wa xlakata makgapitsi lakchixkuwin lakgkatsananikgoy Daniel chu uma tuku tlawakgolh:

Darío

Lakgankgolh Darío chu wanikgoy: Kinputumkan klakaskinaw pi wix kimapakgsinakan katsokgti akgtum limapakgsin anta niku kawa pi puxamakaw kilhtamaku nitiku natlawaniy oración atanu dios kaj wix kimapakgsinakan natlawanikana. Komo wi tiku ni nakgalhakgaxmata uma limapakgsin anta namujukan niku tajumakgolh leones. Darío nikatsiy tuku xlakata umakgolh lakchixkuwin lakaskinkgoy uma limapakgsin. Pero lakpuwan pi tlan chu tsokgli limapakgsin. Chu uma limapakgsin nialhla nalakgpalikan.

Akxni Daniel kgaxmatli uma, alh kxchik chu tsukulh tlaway x’oración chuna la xlismaninit. Lakchixkuwin wantiku laklixkajni xtayatkan, umakgolh xkatsikgoy pi Daniel nikatimakgxtakgli natlawaniy oración xDios, Jehová. Lu lipaxuwakgolh pi mapakgsina wililh limapakgsin xlakata lakpuwankgoy pi nialh kati’akxilhkgolh Daniel.

Akxni mapakgsina Darío katsilh tuku lama lu lipuwa. Pero nila lakgpali uma limapakgsin chu mapakgsinalh kamujuka Daniel anta niku tajumakgolh leones. Pero mapakgsina waniy Daniel: Mi Dios wantiku wix skujniya wa kalakgmaxtun.

Darío lu nitlan makgkatsiy asta tantaskaka nilay lhtatay. Lichali tsisa lakapara alh anta niku tajumakgolh leones. ¿Akxilhpat Darío anta kdibujo? Chu wanilh xliputum xlitliwakga: ¡Daniel kskujni xastakna Dios! ¿Tlan lakgmaxtun mi Dios wantiku skujnanipat?

Daniel tajuma niku tajumakgolh leones

Daniel kgalhtinalh: Dios makamilh x’ángel chu tlawalh pi leones nitu nakintlawanikgoy.

Mapakgsina lu lipaxuwalh. Tlawalh pi Daniel kamaxtuka anta niku xtajumakgolh leones. Chu kamujulh anta niku xtajumakgolh leones lakchixkuwin wantiku laklixkajni likatsikgoy chu ni xa’akxilhputunkgo Daniel. Akxni uma lakchixkuwin nina x’achankgoy katutsu, leones tunkun kachipapaxtokgkgolh chu kalaktukxminilh xlukutkan.

Akxni chu mapakgsina Darío katsokgnanilh kristianos: Kalakgachixkuwilitit xDios Daniel. Xla tlawa lhuwa tuku nilay tamakanajla. Lakgmaxtulh Daniel xlakata ni nawakgoy leones.

Daniel 6:1-28.Takgalhskinin

 • ¿Tiku Darío chu la xakxilha Daniel?
 • ¿Tuku matlawikgolh Darío makgapitsi lakchixkuwin tiku xlakgkatsananikgoy Daniel?
 • ¿Tuku tlawalh Daniel akxni katsilh xlakata uma xasasti limapakgsin?
 • ¿Tuku xlakata Darío lu lipuwan chu nila lhtatay chu tuku tlawalh lichali?
 • ¿La kgalhtilh Daniel wa Darío?
 • ¿Tuku ka’akgspulalh lakchixkuwin xalaklixkajni xtayat tiku xmakgniputunkgoy Daniel chu tuku xwan tatsokgni nema Darío kamaxkilh kristianos wantiku xkamapakgsiy?

Amakgapitsi takgalhskinin

 • Kalikgalhtawakga Daniel 6:1-28.

  Chuna la xmakgniputunkgoy Daniel, ¿la nachuna la uku makgapitsi malakgachokgoputunkgoy xtatayananin Jehová xlakata nialh naskujnikgoy? (Dan. 6:7; Sal. 94:20; Isa. 10:1; Rom. 8:31.)

  ¿La akinin kskujnanin Dios nachuna kili’akxilhatkan chuna la Daniel xka’akxilha mapakgsinanin? (Dan. 6:5, 10; Rom. 13:1; Hech. 5:29.)

  Chuna la titlawalh Daniel, ¿la nachuna nikxni namakgxtakgaw naskujnaniyaw Dios? (Dan. 6:16, 20; Fili. 3:16; Apo. 7:15.)