Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

Takgalhtawakga 77: Nituku tlawalh pi katakilhputakgolh

Takgalhtawakga 77: Nituku tlawalh pi katakilhputakgolh

¿LAKAPASTAKA niku lichuwinaw xlakata uma lakgkgawasan? Wa x’amigos Daniel wantiku niwakgolh wantuku Dios nitlan x’akxilha. Li Babilonia xkalimapakuwikgo Sadrac, Mesac chu Abednego. Chu kakakxilhti. ¿Tuku xlakata nitu takilhputanimakgolh uma imagen la amakgapitsi kristianos? Ka’akxilhwi tuku xlakata.

¿Lakapastaka wix xlimapakgsin Jehová nema tsokgli, wanikan Akgkaw Limapakgsin? Xapulana limapakgsin wa uma: Ni nakakninaniya atanu dioses kaj akit nakinkakninaniya. Maski tuwa, uma lakgkgawasan kgalhakgaxmatmakgolh uma xlimapakgsin Dios unu.

Nabucodonosor, wantiku mapakgsinan kBabilonia lhuwa kristianos katasaninit tiku laklanka xlakatsukut xlakata kakakninanikgolh uma imagen nema tlawanit. Uku kawanilh kristianos: Akxni nakgaxpatatit namakawan akgalokgot chu arpa chu amakgapitsi litlakgni natakilhputaniyatit uma imagen nema litatlawanit oro. Wantiku ni natakilhputaniy uma imagen chu ni nakakninaniy tunkun namujukan kxachichi horno.

Akxni wanika Nabucodonosor pi Sadrac, Mesac chu Abednego nitu takilhputamakgolh, snun sitsilh. Tlawalh pi kakaliminika. Kawanipa amakgtum, komo natakilhputaniyatit uma imagen nitu ktikatlawanin. Pero uma lakgkgawasan lipawankgoy Jehová. Wanikgoy Nabucodonosor, kiDioskan wantiku kkakninaniyaw wa tlan nakinkalakgmaxtuyan. Chu maski ni nakinkalakgmaxtuyan, niktitakilhputaniw mi imagen nema litatlawanit oro.

Sadrac, Mesac chu Abednego

Akxni Nabucodonosor kgaxmatli uma tlakg sitsilh. Anta lakatsu xwi akgtum horno chu kawanilh kskujnin: Pulaktujun tlakg kamachichitit horno. Chu tlawalh pi wantiku tlakg xalakgtliwakga ksoldados kakachilh Sadrac, Mesac chu Abednego chu kakatamaknuka khorno. Xlakata horno lu chichi xwanit kamakgniy xalakgtliwakga lakchixkuwin. Chu lakgkgawasan tiku kamujuka khorno, ¿tuku lanikgolh?

Mapakgsina talakanulh kxpulakni horno chu lu jikualh chu wa: ¿Ni kgalhtutu lakgkgawasan kachiw chu katamaknuw khorno?

Chuna, kgalhtinankgolh kskujnin.

Nabucodonosor wan: Pero akit kgalhtati lakgkgawasan kakxilha tlawamakgolh kxlakni lhkuyat. Nitu tachikgonit chu lhkuyat nitu katlawanima. Chu wantiku xlikgalhtati tasiyay la dios. Mapakgsina talakatsuwilh kxkilhtin horno chu palha kawanilh: ¡Sadrac! ¡Mesac! ¡Abednego! ¡Kataxtutit wixin kskujnanin Dios wantiku xalatalhman!

Akxni taxtukgolh, putum kristianos akxilhkgolh pi nituku lanikgonit. Mapakgsina wan: ¡Katamalankilh xDios Sadrac, Mesac chu Abednego! XDioskan makamilh x’ángel chu kalakgmaxtulh xlakata nituku tlawalh pi katakilhpunanikgolh chu ni kakninanikgolh atanu dios kaj xDioskan kakninanikgoy.

¿Nixlikana pi uma lu xatlan li’akxilhtit xlakata akinin ni namakgatsankgananiyaw Jehová?

Éxodo 20:3; Daniel 3:1-30.Takgalhskinin

 • ¿Tuku mapakgsinalh Nabucodonosor, mapakgsina xalak Babilonia?
 • ¿Tuku xlakata nitu takilhputanimakgolh imagen nema xlitatlawanit oro uma kgalhtutu x’amigos Daniel?
 • Akxni Nabucodonosor kawanipa kgalhtutu lakgkgawasan pi katakilhputakgolh, ¿la limasiyakgolh pi xlipawankgoy Jehová?
 • ¿Tuku limapakgsinalh Nabucodonosor kakatlawanika Sadrac, Mesac chu Abednego?
 • ¿Tuku akxilhli Nabucodonosor akxni talakanulh khorno?
 • ¿Tuku xlakata mapakgsina xalak Babilonia malankilh xDios Sadrac, Mesac chu Abednego chu tuku kinkamasiyanikgoyan umakgolh lakgkgawasan?

Amakgapitsi takgalhskinin

 • Kalikgalhtawakga Daniel 3:1-30

  Akxni wintiku tlawaputun pi nialh kakgalhakgaxmatniw Dios, ¿la nachuna nalakapastakaw chu kilitlawatkan chuna la tlawakgolh tama kgalhtutu lakgkgawasan? (Dan. 3:17, 18; Mat. 10:28; Rom. 14:7, 8.)

  ¿Tuku liwana masiyanilh Jehová Nabucodonosor? (Dan. 3:28, 29; 4:34, 35.)