Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

¡Tliwakga kawanti!

¡Tliwakga kawanti!

JOSUÉ 1:9

 TSISA

 • 9:40 Tatlakgni

 • 9:50 Takilhtlin 38 chu oración

 • 10:00 Jehová tiku kinkamaxkiyan litliwakga

 • 10:15 Tliwakga kawanti chu kamastaka mintakanajla

 • 10:30 Tliwakga kawanti chu kalichuwinanti Dios, kamakgalhtawakgenanti chu lipaxaw kamasiya

 • 10:55 Takilhtlin 7 chu tamakatsin

 • 11:05 Akxni xlajwananaw, tliwakga kinkatlawakanan

 • 11:35 Tamakamastanikan Dios chu tamunut

 • 12:05 Takilhtlin 79

KAKGOTANUN

 • 1:20 Tatlakgni

 • 1:30 Takilhtlin 102

 • 1:35 Tuku titaxtukgonit

 • 1:45 Takgalhtawakga xla Makatsinina

 • 2:15 Taʼakgchuwin: Tliwakga kawanti chu katataya Jehová tiku lakgchan namapakgsinan

  • Lakgkgawasan chu laktsuman

  • Tiku makgaxtokgkgo

 • 2:45 Takilhtlin 126 chu tamakatsin

 • 2:55 «Tliwakga kakgalhitit mintakanajlakan, [...] lakgtliwakga kawantit»

 • 3:55 Takilhtlin 2 chu oración