Mateo 22:1-46

  • Liʼakxilhtit xlakata lanka taway xla putamakgaxtokgni (1-14)

  • Dios chu César (15-22)

  • Takgalhskinin xlakata talakastakwanat (23-33)

  • Akgtiy tlakg xlakaskinka limapakgsin (34-40)

  • ¿Cristo wa xkgawasa David? (41-46)

22  Amakgtum Jesús kalitachuwinampa liʼakxilhtit, kawanilh:  «Tamapakgsin xalak akgapun tlan tamalakxtumikan chatum mapakgsina tiku tlawalh akgtum lanka taway xlakata mamakgaxtokgli xkgawasa.  Chu kamalakgachalh kskujnin xlakata xkatasanikgolh tiku xkawanikanit naminkgo kputamakgaxtokgni, pero xlakan ni mimputunkgolh.  Amakgtum kamalakgachapa atanu kskujnin, chu wa: “Kakawanitit tiku kkawaninit naminkgo kputamakgaxtokgni: «¡Kaʼakxilhtit! Kkaxtlawanita kintaway, kkamakgninita kintoros chu tlakg xalakgkgon kiʼanimales, nialhtu tsankga. Katantit* kputamakgaxtokgni»”.  Pero xlakan, ni xlakaskinka akxilhkgolh, alakatanu ankgolh, chatum alh kxpukuxtu, achatum alh kxpustan;  pero amakgapitsin, kachipakgolh chu lixkajni kalikatsinikgolh kskujnin, chu kamakgnikgolh.  »Mapakgsina lu sitsilh chu kamalakgachalh lhuwa ksoldados chu kamakgnikgolh makgninanin chu lhkuyulh xkachikinkan.  Alistalh kawanilh kskujnin: “Nialhtu tsankga xlakata taway, pero tiku xakkawaninit naminkgo kputamakgaxtokgni ni xkaminini naminkgo.  Wa xlakata, kapitit ktiji nema laktaxtukan kkachikin chu kakawanitit katiwa tiku natekgsatit pi kaminkgolh kputamakgaxtokgni”. 10  Wa xlakata, amakgolh skujnin ankgolh kkatijin chu kamastokgkgolh tiku katekgskgolh, tiku tlan xlikatsikgo chu tiku lixkajni xlikatsikgo; chu chiki niku xtlawakan putamakgaxtokgni litatsamakgolh tiku xwayamakgolh. 11  »Akxni mapakgsina milh kaʼakxilha tiku xminkgonit, akxilhli chatum chixku tiku ni xwilinit lhakgat xla putamakgaxtokgni. 12  Wa xlakata wanilh: “Amigo, ¿tuku xlakata tanu unu chu ni wilinita lhakgat xla putamakgaxtokgni?”. Uma chixku nila kgalhtinalh. 13  Wa xlakata, mapakgsina kawanilh kskujnin: “Kamakachitit chu katantuchitit chu katamakxtutit kkilhtin niku kapukswa. Anta natasa chu namalaksani xtatsan”. 14  »Xlakata chalhuwa tiku kawanikanit, pero ni chalhuwa tiku kalaksakkanit». 15  Wa xlakata fariseos ankgolh chu lakkaxwilikgolh tuku tlan natlawakgo xlakata Jesús xwa tuku ni xlilat. 16  Malakgachakgolh xtamakgalhtawakgenkan chu tiku xtatayakgo Herodes xlakata xwankgolh: «Makgalhtawakgena, kkatsiyaw pi wix masiyaya tuku xaxlikana chu masiyaya xlakata Dios chuna la xlilat, chu ni kaj xlakata latamanin tlan naʼakxilhkgoyan, xlakata ni lilakgaputsaya tuku nawankgo amakgapitsin. 17  Wa xlakata kakilawaniw, ¿tuku lakpuwana? ¿Xlilat nakmaxkiyaw lilakgaxokgon César, o ni?». 18  Pero xlakata Jesús xkatsi tuku lu nitlan xlakpuwamakgolh, wa: «¿Tuku xlakata kilaliʼakxilhaw, lakgaputiyunanin? 19  Kakilamasiyaniw okgxtum tumin nema lilakgaxokgonanatit». Xlakan liminikgolh okgxtum denario.* 20  Xla kawanilh: «¿Tiku xlakapun uma chu tiku xtukuwani talhkanit?». 21  Kgalhtikgolh: «Xla César». Chu Jesús kawanilh: «Wa xlakata, kaxokgonitit César tuku lakgchan César pero kamaxkitit Dios tuku lakgchan Dios». 22  Akxni kgaxmatkgolh uma kaks lilakawankgolh, makgxtakgkgolh Jesús chu nialh maʼakglhuwikgolh. 23  Ama kilhtamaku saduceos, tiku wankgo pi ni anan talakastakwanat minkgolh chu kgalhskinkgolh: 24  «Makgalhtawakgena, Moisés wa: “Komo chatum chixku niy chu ni kgalhi kamanan, xtala uma chixku natatamakgaxtokga xyasta, xlakata natawila xkamanan xtala tiku nilh”. 25  Xwilakgolh kkilakgstipankan kgalhtujun linatalan. Xapulana tamakgaxtokgli chu nilh, chu komo ni kgalhilh kamanan, makgxtakgnilh xpuskat xtala. 26  Nachuna akgspulalh xlichatiy chu xlikgalhtutu, chu chuna lalh asta xlikgalhtujun. 27  Akxni putum xnikgonita na nilh uma puskat. 28  Wa xlakata akxni nalakastakwanankgo kgalhtujun linatalan, ¿tiku xpuskat nawan? Xlakata xputumkan xpuskatkan litaxtulh». 29  Jesús kakgalhtilh: «Wixin akgtsankganitantit, xlakata ni akgatekgsatit* xTachuwin Dios chu la* skuja xlitliwakga Dios; 30  xlakata ktalakastakwanat, lakchixkuwin chu lakpuskatin ni katitamakgaxtokgkgolh, xlakata xlakan xtachuna la ángeles xalak akgapun nawankgo. 31  Xlakata xtalakastakwanat tiku nikgonita, ¿ni likgalhtawakganitantit tuku tiwa Dios? Xla wa: 32  “Akit xDios Abrahán chu xDios Isaac chu xDios Jacob”. Xlikana pi xla ni xDioskan tiku nikgonita, wata xDioskan tiku staknankgo». 33  Akxni kgaxmatkgolh uma, latamanin kaks lilakawankgolh chuna la xmasiya Jesús. 34  Akxni fariseos kgaxmatkgolh pi xkamakilhkaksanit saduceos, tastokgkgolh. 35  Chu chatum tiku lu xlakgapasa Limapakgsin liʼakxilhli akxni kgalhskilh: 36  «Makgalhtawakgena, kxLimapakgsin Moisés, ¿tuku tlakg xlakaskinka limapakgsin min?». 37  Xla kgalhtilh: «“Milipaxkit Jehová miDios xliputum minaku chu xliputum milatamat* chu xliputum mintalakapastakni”. 38  Wa uma tlakg xlakaskinka chu xapulana limapakgsin. 39  Xlipulaktiy nema na xtachuna, wa uma: “Milipaxkit mintalataman chuna la miʼakstu paxkikana”. 40  Limapakgsin chu xtatsokgnikan Palakachuwinanin takilhtikgonit kʼumakgolh akgtiy limapakgsin». 41  Alistalh akxni fariseos xtastokgkgonit, Jesús kakgalhskilh: 42  «¿Tuku lakpuwanatit xlakata Cristo? ¿Tiku xkgawasa litaxtu?». Wanikgolh: «Xkgawasa David». 43  Xla kakgalhskilh: «Komo chuna, ¿tuku xlakata Dios malakpuwanilh David nalimapakuwi Malana, akxni wa: 44  “Jehová wanilh kiMalana: «Katawila kkimpakgastakat asta akxni nakkawili mintalatlawananin kxtampin mintantun»”? 45  Wa xlakata, komo David limapakuwi Malana, ¿la* tlan xkgawasa nalitaxtu?». 46  Chu nila tiku kgalhtilh, chu lata ama kilhtamaku, nialhti tlawaniputulh takgalhskinin.

Notas

Alakatanu wankan «Katatit».
Kaʼakxilhti glosario.
Alakatanu wankan «makgachakgxiyatit».
Alakatanu wankan «chi».
Xagriego: «psykjé». Kaʼakxilhti glosario.
Alakatanu wankan «chi».