Mateo 13:1-58

 • LIʼAKXILHTIT XLAKATA TAMAPAKGSIN (1-52)

  • Chanana (1-9)

  • Tuku xlakata Jesús xmaklakaskin liʼakxilhtit (10-17)

  • Wantuku kilhchanima liʼakxilhtit xla chanana (18-23)

  • Trigo chu ni xatlan tuwan (24-30)

  • Aktsu xtalhtsi mostaza chu limaxkutin (31-33)

  • Akxni limaklakaskilh liʼakxilhtit makgantaxtilh tuku xlichuwinankanit (34, 35)

  • Wankan tuku kilhchanima liʼakxilhtit xlakata trigo chu ni xatlan tuwan (36-43)

  • Lhuwa xtapalh nema tsekg wi chu xatlan perla (44-46)

  • Tsalh nema mujukan kpupunu (47-50)

  • Tuku lhuwa xtapalh nema xalaksasti chu xalakgwan (51, 52)

 • Jesús ni maxkikan kakni kxkachikin (53-58)

13  Ama kilhtamaku Jesús taxtulh kchiki chu anta xwi kxkilhtun pupunu.  Chu lu lhuwa latamanin lakgtastokgkgolh, wa xlakata tajulh kbarco chu anta tawi, chu putum latamanin anta xyakgolh kxkilhtun pupunu.  Wa xlakata, lhuwa tuku tsukulh kalimasiyani liʼakxilhtit, akxni wa: «¡Kaʼakxilhtit! Chatum chanana alh chananan.  Akxni xchananantilha, makgapitsi talhtsi tamakgocha kxkilhpan tiji, chu minkgolh tsiktsi* chu sakwakgolh.  Amakgapitsi tamakgocha kkachiwixni niku ni lhuwa tiyat xkgalhi, chu lakapala punkgolh xlakata ni pulhman xkgalhi tiyat.  Pero akxni taxtulh chichini, xnakgkgolh chu skakkgolh xlakata ni xkgalhikgo xtankgaxekgkan.  Amakgapitsin tamakgocha kkalhtukunin, chu lhtukun stakkgolh chu malankgakgolh.  Chu amakgapitsi talhtsi tamakgocha kxatlan tiyat, chu tsukukgolh mastakgo xtawakatkan, makgapitsi xmastakgo akgtum ciento nixawa amakgapitsin chu tutupuxam chu atanu puxamakaw.  Tiku tlan kgaxmata, kakgaxmatli». 10  Wa xlakata xtamakgalhtawakgen minkgolh chu wanikgolh: «¿Tuku xlakata maklakaskina liʼakxilhtit akxni katachuwinana?». 11  Xla kakgalhtilh: «Wixin kamaxkikanatit talakaskin naʼakgatekgsatit* tuku tsekg wi xla Dios xpalakata Tamapakgsin xalak akgapun, pero xlakan ni kamaxkikan talakaskin naʼakgatekgskgo. 12  Xlakata tiku kgalhi, tlakg namaxkikan, chu tlakg namalhuwinikan; pero tiku nitu kgalhi, asta tuku kgalhi namakglhtikan. 13  Wa xlakata kmaklakaskin liʼakxilhtit akxni kkatachuwinan; xlakata lakawanankgo pero nitu akxilhkgo, kgaxmatkgo pero ni akgatekgskgo tuku kgaxmatmakgolh, chu ni katsikgo tuku kilhchanima. 14  Chu tuku timalakpuwanilh Dios Isaías kgantaxtuma kxlatamatkan. Niku wan: “Xlikana pi nakgaxpatatit, pero ni katiʼakgatekgstit tuku kilhchanima; chu xlikana nalakawananatit pero nitu katiʼakxilhtit. 15  Xlakata xnakujkan umakgolh latamanin xatsakat wanit, chu xtakgenkan ni likgaxmatputunkgo, chu talakgatsikgonit xlakata nikxni naʼakxilhkgo, akgatapakgonit xlakata ni nakgaxmatkgo, chu ni naliʼakgatekgskgo xnakujkan tuku kilhchanima uma, chu nakilakgtaspitkgo chu akit nakkamapaksa”. 16  »Pero wixin paxuwayatit, xlakata tlan akxilhatit chu kgaxpatatit putum uma. 17  Xlikana kkawaniyan, lhuwa palakachuwinanin chu xaʼakgstitum lakchixkuwin lu xʼakxilhputunkgo tuku wixin akxilhpatit, pero xlakan ni akxilhkgolh, chu xkgaxmatputunkgo tuku wixin kgaxpatpatit, pero ni kgaxmatkgolh. 18  »La uku kakgaxpattit tuku kilhchanima xliʼakxilhtit chixku tiku chananalh. 19  Akxni wi tiku kgaxmata tachuwin xlakata Tamapakgsin, pero ni akgatekgsa* tuku kilhchanima, min tiku lixkajni likatsi chu pulhakxtu tuku tachanit kxnaku; wa uma talhtsi nema chanka kxkilhpan tiji. 20  Chu nema chanka kkachiwixni, wa uma tiku kgaxmata tachuwin chu lu xatapaxuwan makgamakglhtinan. 21  Pero ni pulhman kgalhi xtankgaxekg, wa xlakata kaj tsinu kilhtamaku tayani, chu akxni lakgchin taʼakglhuwit o taputsastalanit xpalakata xtachuwin Dios, lakapala maʼakgchakgxnikan. 22  Chu nema chanka kkalhtukunin wa uma tiku kgaxmata tachuwin, pero tuku lilakgaputsakan kʼuma kakilhtamaku* chu xlitliwakga tumin nema akgskgawinan malakglankga xtachuwin Dios, chu ni masta xtawakat. 23  Pero nema chanka kxatlan tiyat, wa uma tiku kgaxmata tachuwin chu akgatekgsa* tuku kilhchanima, wa uma nema xlikana masta xtawakat chu masta asta akgtum ciento, amakgapitsi tutupuxam chu atanu puxamakaw». 24  Xla kalitachuwinampa atanu liʼakxilhtit, kawanilh: «Tamapakgsin xalak akgapun tlan tamalakxtumikan chixku tiku chalh xatlan talhtsi kxpukuxtu. 25  Katsisni akxni latamanin klhtatamakgolh, milh xtalamakgasitsin chu lakchalh kxlakgstipan trigo ni xatlan tuwan* chu alh. 26  Akxni stakli trigo chu mastalh xtawakat, na stakli ni xatlan tuwan.* 27  Wa xlakata kskujnin xmalana chiki minkgolh chu wanikgolh: “Malana, wix chanti xatlan talhtsi kmimpukuxtu, ¿tuku xlakata kgalhi ni xatlan tuwan?”. 28  Xla kakgalhtilh: “Chatum chixku tiku kisitsini chuna tlawalh”. Lakskujnin wanikgolh: “¿Lakaskina pi nakanaw chu nakkapulhuyaw?”. 29  Xla wa: “Ni, xlakata max akxni napulhuyatit ni xatlan tuwan, na nakatapulhuyatit trigo. 30  Kamakgxtakgtit pi lakxtum kastakkgolh asta akxni namakikan tachanan, chu asta akxniku nakkawani tiku makikgo tachanan: Pulana kamamakxtupitit ni xatlan tuwan chu kakapachitit xlakata nakalhkuyuyatit; alistalh kamakitit trigo niku makikan kintamakgalan”». 31  Xla kalitachuwinampa atanu liʼakxilhtit, kawanilh: «Tamapakgsin xalak akgapun xtachuna la akgtum aktsu xtalhtsi mostaza nema chixku chalh kxpukuxtu. 32  Wa uma nema tlakg xaʼaktsina xliputum talhtsi nema anan, pero akxni staknita, wa tlakg xalanka wan xliputum tachanan, lanka kiwi wan, wa xlakata minkgo tsiktsi* xalak akgapun chu anta tawilakgo kxpakganin». 33  Xla kalitachuwinampa atanu liʼakxilhtit: «Tamapakgsin xalak akgapun xtachuna la limaxkutin nema tiyalh chatum puskat chu talakgwilhalh lhuwa harina asta akxni limaxkutin mastakalh putum skitit». 34  Jesús limaklakaskilh liʼakxilhtit xlakata nakawani lhuwa latamanin putum uma. Xlikana, ni xkatachuwinan komo ni xmaklakaskin liʼakxilhtit, 35  xlakata xkgantaxtulh tuku xlichuwinanit palakachuwina akxni wa: «Akxni nakchuwinan nakmaklakaskin liʼakxilhtit; naklichuwinan tuku tsekg wi lata makgasa».* 36  Alistalh akxni xkatachuwinankgonita lhuwa latamanin, tanulh kchiki. Xtamakgalhtawakgen lakgminkgolh chu wankgolh: «Kakilamaʼakgatekgsniw tuku kilhchanima liʼakxilhtit xlakata ni xatlan tuwan xalak pukuxtu». 37  Xla kgalhtinalh: «Tiku chan xatlan talhtsi wa xKgawasa chixku; 38  pukuxtu wa kakilhtamaku. Xatlan talhtsi, wa xkamanan Tamapakgsin, pero ni xatlan tuwan wa xkamanan tiku lixkajni likatsi, 39  chu talamakgasitsin tiku chalh wa Akgskgawini. Tamakgalan wa xkgalhsputni akgtum kakilhtamaku,* chu tiku makikgo tachanan wa ángeles. 40  Xtachuna la mamakxtumikan ni xatlan tuwan chu lhkuyukan, nachuna nala kxlisputni kakilhtamaku.* 41  Nakamalakgacha xʼángeles xKgawasa chixku chu xlakan nakatamakxtukgo kxTamapakgsin tiku tlawakgo pi amakgapitsin naʼakgchakgxkgo, chu tiku tlawakgo tuku nitlan, 42  chu nakamakankgo klanka lhkuyat. Anta natasakgo chu namalaksanikgo xtatsankan. 43  Ama kilhtamaku tiku xaʼakgstitum likatsikgo lu namakaxkgakgenankgo chuna la chichini kxTamapakgsin xTlatkan.* Tiku tlan kgaxmata, kakgaxmatli. 44  »Tamapakgsin xalak akgapun xtachuna la tuku lhuwa xtapalh nema tsekg wi kpukuxtu nema chatum chixku tekgsli chu matsekgli; chu xlakata lu paxuwa, an chu sta putum tuku kgalhi chu tamawa ama pukuxtu. 45  »Nachunalitum: Tamapakgsin xalak akgapun xtachuna chatum stana tiku putsapula xalaktlan perlas. 46  Akxni tekgsli akgtum perla nema lhuwa xtapalh, lakapala alh chu stalh putum tuku xkgalhi, chu tamawalh. 47  »Nachunalitum: Tamapakgsin xalak akgapun xtachuna la tsalh nema mujukan kpupunu chu makutu tipalhuwa skiti.* 48  Akxni tatsamalh, xwatalinkgolh kxkilhtun pupunu chu tawilakgolh, xalaktlan mujukgolh kcanastas* pero makgankgolh nema ni xalaktlan. 49  Chuna nawan kxlisputni uma kakilhtamaku.* Naminkgo ángeles chu nakalaksakxtukgo tiku lixkajni likatsikgo kxlakgstipankan tiku xaʼakgstitum, 50  chu nakamakankgo klanka lhkuyat. Anta natasakgo chu namalaksanikgo xtatsankan. 51  »¿Akgatekgstit tuku kilhchanima putum umakgolh?». Xlakan kgalhtinankgolh: «Chuna». 52  Wa xlakata kawanilh: «Komo chuna, putum makgalhtawakgena* tiku masiyanikanit xlakata Tamapakgsin xalak akgapun xtachuna chatum chixku, xmalana chiki, tiku makutu niku maki tuku lhuwa xtapalh nema xalaksasti chu xalakgwan». 53  Akxni Jesús xlichuwinankgonita umakgolh liʼakxilhtit, alh alakatanu. 54  Akxni xchinita kxkachikin, tsukulh kamasiyani ksinagogajkan,* wa xlakata lu kaks lakawankgolh chu wankgolh: «¿Niku tiyalh lhuwa liskgalala uma chixku chu tiku maxkilh litliwakga xlakata natlawa milagros? 55  ¿Ni wa uma xkgawasa xwakna? ¿Chu xtse* wanikan María, chu xnatalan* kawanikan Santiago, José, Simón chu Judas? 56  Chu xnatalan laktsuman, ¿ni unu kinkatawilakgon kkachikin? Wa xlakata, ¿niku tiyalh putum uma?». 57  Chu tsukukgolh akgchakgxkgo xpalakata. Pero Jesús kawanilh: «Chatum palakachuwina kaniwa niku maxkikan kakni, pero kxkachikin chu kxchik ni maxkikan kakni». 58  Chu ni tlawalh lhuwa milagros anta, xlakata katsankganilh takanajla.

Notas

Alakatanu wankan «spitu».
Alakatanu wankan «namakgachakgxiyatit».
Alakatanu wankan «ni makgachakgxi».
Kaʼakxilhti glosario.
Alakatanu wankan «makgachakgxi».
O: «tuwan nema lakgnikan chu xtachuna tasiya la trigo».
Alakatanu wankan «palhma».
Alakatanu wankan «spitu».
Xagriego: «lata kkilhtsukut».
Kaʼakxilhti glosario.
Kaʼakxilhti glosario.
Alakatanu wankan «xTatakan o xTikukan».
Alakatanu wankan «tamakgnin».
Alakatanu wankan «kpakgxu».
Kaʼakxilhti glosario.
Xagriego: «lakgtsokgkinanin». Unu kilhchanima kstalaninanin tiku xkalakgchan nakamasiyanikgo amakgapitsin.
Kaʼakxilhti glosario.
Alakatanu wankan «xnana».
Alakatanu wankan «xnatakamanan».