Kaʼax ja bʼa sbʼaʼal

Kaʼax ja bʼa xchabʼil menú

Kaʼax ja bʼa sbʼaʼali

Taʼumantiʼik bʼa Jyoba

tojol-abʼal

Tsʼebʼantay gusto lek ja Jyoba

 TSʼEBʼOJ 74

La tsʼebʼantay jun tsamal tsʼebʼoj

Tsaʼa jun grabasyon
La tsʼebʼantay jun tsamal tsʼebʼoj

(Salmo 98:1)

 1. 1. La tsʼe-bʼan-tay ja tsa-mal tsʼe-bʼa-nel it,

  pes wa xya-yi stoy-jel ja Jyo-ba Dyos.

  Ja tsʼe-bʼoj it jel-ni xya aj-yan gus-to.

  La moj-ta-nan stoy-jel ja sGo-byer-no:

  (SMOJOL TSʼEBʼOJ)

  «To-yo tsats lek ja sa-kʼan Dyos.

  Ja Yu-ni-ni Aj-wa-lal-xa.

  La ne-bʼa ja tsʼe-bʼoj sbʼa-ja sGo-byer-no.

  La me-kʼa-nan bʼa stiʼ sat ja Jyo-ba».

 2. 2. Ja tsʼe-bʼoj it wa-ni spu-ku ja Je-sús

  a-kʼu-bʼal-xa bʼa skʼabʼ ja Lu-u-mi.

  Poj-ki-ta-ni jun aj-kʼach cho-nabʼ bʼa Dyos

  sok gus-to lek wa-ne stsʼe-bʼan-ta-jel:

  (SMOJOL TSʼEBʼOJ)

  «To-yo tsats lek ja sa-kʼan Dyos.

  Ja Yu-ni-ni Aj-wa-lal-xa.

  La ne-bʼa ja tsʼe-bʼoj sbʼa-ja sGo-byer-no.

  La me-kʼa-nan bʼa stiʼ sat ja Jyo-ba».

 3. 3. Ja tsʼe-bʼoj it jel tsa-mal stsʼe-bʼan-ta-jel,

  jel xpay-wa-ni ja tsa-mal sle-tra-il.

  Jel-ni ji-tsan ja ma-tik sne-bʼu-nej-xa,

  ja-xa yeʼn-le wa-ne slok-jel ja tuk:

  (SMOJOL TSʼEBʼOJ)

  «To-yo tsats lek ja sa-kʼan Dyos.

  Ja Yu-ni-ni Aj-wa-lal-xa.

  La ne-bʼa ja tsʼe-bʼoj sbʼa-ja sGo-byer-no.

  La me-kʼa-nan bʼa stiʼ sat ja Jyo-ba».

(Cha kʼela ja Sal. 95:6; 1 Ped. 2:9, 10; Apoc. 12:10).