Kwabikkwa cibeela lino a Intaneti ncomukonzya kubelesya kupangila limwi bubambe bwakuswaya kumaofesi eesu mapati ku Warwick aku Patterson, New York, alimwi akuswaya kuofesi iili ku United States ku Wallkill, New York.

Amulibambile kuyooswaya kumaofesi eesu ku United States.