Cibeela icigwasyilizya kwiiya ciyeeme acibalo 18 cabbuku lya Ino Ncinzi Cini Bbaibbele Ncoliyiisya?

Amulange-lange nzila nzyaambidwe mu Bbaibbele nzyayelede kuzuzikizya Munakristo katanabbapatizyigwa.