Amulange-lange twaambo twamu Magwalo tupa kuti katusyoma kuti Jesu teelene a Leza. Amusimbe PDF, alimwi akwiingula mibuzyo.