Eeci cibeela icigwasyilizya kwiiya ciyeeme acibalo 8 cabbuku lyaIno Ncinzi Cini Ncoliyiisya Bbaibbele?

Ino nzintu nzi Bwami bwa Leza nzyobwacita kale? Ino nzintu nzi nzyobuyoocita kumbele? Amulange-lange bwiinguzi Bbaibbele mbolipa.