Eeci cibeela icigwasyilizya kwiiya ciyeeme acibalo 5 cabbuku lya Ino Ncinzi Cini Ncoliyiisya Bbaibbele?

Amulange-lange kujatikizya cinunuzyo mbocikonzya kutugwasya alimwi ancotukonzya kucita kutondezya kulumba.