Cibeela cacibalo cigwasya kwiiya ciyeeme acibalo 14 cabbuku lya Ino Ncinzi Cini Bbaibbele Ncoliyiisya?

Mbuti cikozyanyo ca Jesu mbocibagwasya bazyali alimwi abana?