Amukkope zibalo zigwasya kwiiya eezyi, akuzibelesya antoomwe abbuku lyakuti Ino Ncinzi Cini Bbaibbele Ncoliyiisya? Amulange-lange nzyomusyoma, alimwi ancoliyiisya Bbaibbele kutegwa muzyibe mbomukonzya kupandulwida bamwi nzyomusyoma