Mavidiyo mafwaafwi aaya alaingula mibuzyo yamu Bbaibbele iiyandika kapati alimwi ayeeme aziiyo izili mubroshuwa yakuti Makani Mabotu Aazwa Kuli Leza!