Bwiinguzi bwamu Bbaibbele

Inzya. Leza ulijisi busena bugaminide nkwakkala—kujulu. Amulange-lange zibalo eezyi zyamu Bbaibbele:

Mumupailo, Mwami Solomoni wakaamba kuti: “Koswiilila kumakalilo aako aakujulu.”—1 Bami 8:43.

Jesu Kristo wakaambila basikwiiya bakwe kupaila kuli “Taateesu uuli kujulu.’—Matayo 6:9.

Jesu naakabusyigwa, wakanjila “kujulu kwini buya, kutegwa lino akalibonye kumbele lya Leza.”—Bahebulayo 9:24.

Tupango ootu tulatondezya kuti Jehova Leza muntu wini-wini akuti ukkala kujulu kutali kuti nkwali koonse-koonse.