Bwiinguzi bwamu Bbaibbele

Leza wakabelesya Musa kulemba mabbuku aamu Bbaibbele aakusaanguna osanwe: Matalikilo, Kulonga, Levitiko, Myeelwe, alimwi a Deuteronomo. Alimwi kulangilwa kuti nguwakalemba bbuku lya Jobu a Intembauzyo caandaano 90. Pele Musa wakali buyo umwi wabantu bali 40 balo Leza mbaakabelesya kulemba Bbaibbele.