Bwiinguzi bwamu Bbaibbele

Leza ulazumizya lukwatano lucitwa akati kamwaalumi amukaintu bamisyobo iindene akaambo kakuti bantu bamisyobo yoonse mbamwi kulinguwe. Bbaibbele lyaamba kuti: “Leza tasalululi bantu pe . . . ulatambula kufwumbwa muntu.”—Milimo 10:34, 35, BT.

Atulange-lange njiisyo zimwi zyamu Bbaibbele zyaamba kujatikizya misyobo alimwi alukwatano.

Misyobo yoonse yakazwa kuntu komwe

Bantu boonse bakazwa kumwaalumi wakusaanguna, Adamu alimwi amukaintu wakwe Eva, walo Bbaibbele ngolyaamba kuti “mbebanyina baumi boonse.” (Matalikilo 3:20) Akaambo kaceeci, kujatikizya Leza, Ibbaibbele lyaamba kuti: “Kuzwa kumuntu omwe wakalenga bantu ibali muzisi zyoonse.” (Milimo 17:26) Kufwumbwa naa mbamusyobo nzi, bantu boonse mbamukwasyi omwe buyo. Ino inga mwacita buti kuti nkomukkala kakudumide muuya wakusalululana musyobo naa kusalululana akaambo kakwiindana bukkale?

Bantu basongo ‘balaswiilila kulaigwa’

Nokuba kuti Leza ulazumizya lukwatano lucitwa akati kabantu baindene misyobo, tabali boonse bayeeya mbuli mbwayeeya. (Isaya 55:8, 9) Kuti kamulangila kukwatana amuntu ngomwiindene musyobo, nywebo alimwi ayooyo ngomuyanda kukwatana limwi mweelede kubandika twaambo ootu tutobela:

  • Ino muyoobulanganya buti buyumuyumu bukonzya kuzwa kumukwasyi wanu naa kubantu bakubusena nkomukkala?

  • Mbuti mbomuyoogwasya bana banu kuliyumya kujatikizya lusalululo?

‘Kuswiilila kulayigwa’ munzila ili boobu ciyoopa kuti lukwatano lwanu luzwidilile—Tusimpi 13:10; 21:5.