Bwiinguzi bwamu Bbaibbele

Inzya, Leza ulakonzya kumulekelela ikuti mwabweza ntaamu zyeelede. Bbaibbele lyaamba kuti Leza “ulilibambilide kulekelela zibi” alimwi “uyoomulekelela cakumaninina.” (Nehemiya 9:​17; Intembauzyo 86:5; Isaya 55:7) Ciindi naatulekelela, ulacita oobo cakumaninina. Zibi zyesu ‘zilamwaigwa.’ (Milimo 3:​19) Kuyungizya waawo, Leza ulalekelela alimwi akutayeeya limbi, nkaambo waamba kuti: “Cibi cabo tandikaciyeeyi limbi pe.” (Jeremiya 31:34) Ikuti naa watulekelela, taziyeeyi zibi zyesu kutegwa atupe mulandu naa kutusubula.

Nokuba boobo, kulekelela kwa Leza tacaambi kuti ulalezya mumbazu iimwi. Tasotoki zyeelelo zyakwe ziluleme. Akaambo kaceeci, ulasala kutalekelela zibi zimwi.​—Joshua 24:19, 20.

Ntaamu ziyandika kutegwa Leza amulekelele

  1. Mweelede kuzyiba kuti kulubizya nkusotoka zyeelelo zya Leza. Nokuba kuti bamwi balakonzya kunyema akaambo kancomwakacita, mweelede kusaanguna kuzyiba kuti mwakalubizyila Leza.​—Intembauzyo 51:​1, 4; Milimo 24:16.

  2. Amulyaambilile kuli Leza mumupailo.​—Intembauzyo 32:5; 1 Johane 1:9.

  3. Amuuse akaambo kacibi canu. Ooku ‘kuusa ikweendelana akuyanda kwa Leza’ kupa kuti mweempwe, naa kucinca. (2 Bakorinto 7:​10) Alimwi inga camupa kuusa akaambo kazintu nzyomwakacita izyakapa kuti mulubizye.​—Matayo 5:​27, 28.

  4. Amucince micito yanu, nkokuti, ‘amusanduke.’ (Milimo 3:​19) Eeci caamba kutantamuka muuya wakwiinduluka cibi nciconya naa micito, naa caamba kuti mweelede kucinca mbomuyeeya alimwi ambomucita zintu.​—Baefeso 4:​23, 24.

  5. Amubweze ntaamu yakubambulula bukkale bwanu. (Matayo 5:​23, 24; 2 Bakorinto 7:​11) Amulilekelele kuli baabo ibakajatikizyigwa akaambo kacintu ncomwakacita, alimwi kuti kamucikonzya amubbadele.​—Luka 19:​7-​10.

  6. Amumulombe Leza mumupailo kutegwa amulekelele kwiinda mucituuzyo cacinunuzyo ca Jesu. (Baefeso 1:7) Kutegwa mipailo yanu iingulwe, mweelede kubalekelela aabo ibamubisizya.​—Matayo 6:​14, 15.

  7. Ikuti cibi canu kacili cipati, amwaambile mwaalu kutegwa amupe lugwasyo lwakumuuya ndomuyandika alimwi akumupailila.​—Jakobo 5:​14-​16.

Twaambo twakubeja kujatikizya mbwakonzya kutulekelela Leza

“Ndakacita zibi zinji kapati cakuti tandikonzyi kulekelelwa.”

Leza wakamulekelela Davida kubwaamu alimwi abujayi nzyaakacita

Kufwumbwa buyo kuti twatobela ntaamu nzyabikkide Leza mu Bbaibbele, tuyoolekelelwa, mbwaanga Leza mupati kwiinda zinyonyoono zyesu. Ulakonzya kulekelela zibi zipati alimwi azibi zicitwa cakwiinduluka-induluka .​—Tusimpi 24:16; Isaya 1:​18.

Mucikozyanyo, Mwami Davida wa Israyeli wakalekelelwa cibi cabwaamu alimwi abujayi. (2 Samuele 12:​7-​13) Mwaapostolo Paulo, iwakali kulimvwa kuti nguuinda kuba sizibi munyika, wakalekelelwa. (1 Timoteyo 1:​15, 16) Nobaba ba Juda bamumwaanda wamyaka wakusaanguna balo Leza mbaakaamba kuti mbabakajaya Jesu, Mesiya, bakali kulekelelwa kuti bacinca bukkale bwabo.​—Milimo 3:​15, 19.

“Ikuti ndalyaambilila zibi zyangu kumupaizi naa kumubelesi, zibi zyangu inga zilalekelelwa.”

Mazuba aanu, kunyina muntu uupedwe nguzu zyakulekelela muntunyina kuzibi nzyaabisyila Leza. Nokuba kuti kulyaambilila kumuntu uumwi kulakonzya kupa muntu kulimvwa kabotu, Leza alikke nguukonzya kulekelela zibi.​—Baefeso 4:​32; 1 Johane 1:​7, 9.

Ikuti naa kacili boobo, ino ncinzi Jesu ncaakali kupandulula naakaambila baapostolo kuti: “Ikuti mwamulekelela zibi muntu uuli woonse, zilamana; ikuti tiimwamulekelela zibi muntu uuli woonse, zilacaala”? (Johane 20:23) Wakali kupandulula nguzu zilibedelede nzyaakali kuyakupa baapostolo ciindi baakutambula muuya uusalala.​—Johane 20:22.

Mbubwenya mbwaakabasyomezya, baapostolo bakacitambula cipego eeci ciindi muuya uusalala nowakatilwa alimbabo mu 33 C.E. (Milimo 2:​1-4) Mwaapostolo Petro wakazibelesya nguzu eezyi ciindi naakali kubeteka Hananiya alimwi a Safira basikwiiya bakwe. Camaleele Petro wakabuzyiba bumpelenge mbobakajisi, alimwi mbwaakababeteka cakatondezya kuti cibi cabo tacikalekelelwi pe.​—Milimo 5:​1-​11.

Kubelesya muuya uusalala munzila yamaleele, mbuli kuponya malwazi alimwi akwaambaula mumyaambo, kwakamana nobakafwa baapostolo, mbubwenya mbozyakamana zipego zimbi.​—1 Bakorinto 13:​8-​10. Aboobo, kunyina muntu mazuba aano uukonzya kulekelela cibi camuntu uumbi.