Bwiinguzi bwamu Bbaibbele

Peepe, nyika kunyina noiyoonyonyoonwa, kuumpwa, naa kunjililwa mubusena anyika iimbi. Bbaibbele liyiisya kuti Leza wakalenga nyika kutegwa kaikkalwa bantu mane kukabe kutamani.

  • “Balulami bayookona nyika, alimwi bayookkala alinjiyo lyoonse mane kukabe kutamani.”​—Intembauzyo 37:29.

  • “[Leza] wakkazikizya nyika antalisyo zyanjiyo ziyumu; kunyina noiyoogwisyigwa abusena bwanjiyo lyoonse alyoonse, mane kukabe kutamani.”​—Intembauzyo 104:5.

  • “Nyika inooliko lyoonse mane kukabe kutamani.”​—Mukambausi 1:4.

  • “Ooyo wakabumba nyika, iwakaipanga akwiikkazikizya, ooyo watakailenga buyo kakunyina kaambo, pele iwakaibumba kutegwa kaikkalwa bantu.”​—Isaya 45:18.

Sena bantu bayooinyonyoona nyika eeyi?

Leza kunyina naaceya nayoolekela bantu kuti bainyonyoone nyika cakumaninina kwiinda mukwiisofwaazya, munkondo naa munzila iili yoonse. Muciindi caboobo, ‘uyoobanyonyoona aabo banyonyoona nyika.’ (Ciyubunuzyo 11:18). Ino mbuti mbwayoocita oobo?

Leza uyoopa kuti, Bwami bwakujulu bukanjile mubusena bwamfwulumende zyabantu zyalo izyaalilwa kukwabilila nyika. (Daniele 2:​44; Matayo 6:​9, 10). Bwami oobo bunooyendelezyegwa a Mwana wa Leza, Jesu Kristo. (Isaya 9:​6, 7). Naakali anyika, Jesu wakatondezya nguzu zyakwe camaleele kuzilengwaleza. (Marko 4:​35-​41). Mbuli Mwami wa Bwami bwa Leza, Jesu uyoozyeendelezya cakumaninina zyoonse zili anyika. Inzya uyoozibambulula zintu anyika, akupa kuti zibe mbuli mbozyakabede mumuunda wa Edeni.​—Matayo 19:28; Luka 23:43.

Sena Bbaibbele talyaambi kuti nyika iyakuumpwa amulilo?

Peepe, talyaambi oobo pe. Kuyeeya kuli boobu kutaluzi nkokuli akaambo kakutamvwisya lugwalo lwa 2 Petro 3:7, ilwaamba kuti: “Majulu alimwi anyika ziliko lino zyabambilwa mulilo.” Amubone twaambo tobilo tuyandika kapati mbotugwasya kwaamvwisya makani aaya:

  1. Bbaibbele lilaabelesya mabala akuti “majulu,” “nyika” alimwi “amulilo” munzila ziindene-indene. Mucikozyanyo, lugwalo lwa Matalikilo 11:1 lwaamba kuti: “Lino nyika yoonse yakajisi mwaambo omwe.” Aawa “nyika” yaambwa mbantu.

  2. Makani aayeengelede lugwalo lwa 2 Petro 3:7 alatondezya ncaamba majulu, nyika alimwi amulilo. Tupango 5 a 6 tutondezya kukozyanya kuliko amakani aa Zambangulwe lyakumazuba aa Nowa. Nyika yakuciindi eeciya yakanyonyoonwa a Zambangulwe, mbantu babyaabi, kutali nyika bulongo motukkala. (Matalikilo 6:11) Kunze lyaboobo, lyakanyonyoona “amajulu,” nkokuti bantu bakali kweendelezya. Aboobo, bantu babyaabi mbabakanyonyoonwa, kutali nyika bulongo. Nowa amukwasyi wakwe bakafwutuka lunyonyooko lwanyika iilya alimwi bakazumanana kukkala munyika nolyakainda Zambangulwe.​—Matalikilo 8:​15-​18.

Mbubwenya mbuli Zambangulwe, ilunyonyooko naa “mulilo” waambidwe ku 2 Petro 3:7 uyoonyonyoona nyika nkokuti bantu babyaabi kutali nyika motukkala. Leza usyomezya “majulu mapya anyika mpya” mwalo ‘imuyooba bululami.’ (2 Petro 3:​13) “Nyika mpya” naa ciinga cabantu cipya ciyakweendelezyegwa ‘amajulu mapya’ naa bweendelezi bupya nkokuti Bwami bwa Leza. Mubweendelezi bwa Bwami oobu, nyika iyooba paradaiso yaluumuno.​—Ciyubunuzyo 21:​1-4