Bwiinguzi bwamu Bbaibbele

Bbaibbele kunyina noolyaamba kufweba * naa nzila iili yoonse yakubelesya tombwe. Nokuba boobo, lilijisi njiisyo zitondezya kuti Jehova takuyandi kulisofwaazya kumubili aboobo ubona kufweba kuti ncinyonyoono.

  • Kulemeka buumi. ‘Leza . . . nguupa bantu boonse buumi, amuya.’ (Milimo 17:24, 25) Mbwaanga buumi ncipego kuzwa kuli Leza, tatweelede kucita cintu cili coonse cikonzya kufwiinsya buumi, mbuli kufweba. Bantu banji kuzinguluka nyika ibateelede kufwa balafwa akaambo kakufweba.

  • Luyando kuli basimukoboma. “Weelede kuyanda simukobonyoko mbubonya mbuli mboliyanda omwini.” (Matayo 22:39) Kufweba akati kabantu tacitondezyi luyando. Aabo balundumukilwa busi ciindi umwi nafweba bali muntenda nkaambo abalo balakonzya kusikilwa malwazi ngoonya ngobakonzya kujana bantu bafweba cacigaminina.

  • Ncociyandika kusalala. “Mutuule mibili yanu kaili cipaizyo cuumi, cisalala, cizuminwa a Leza.” (Baroma 12:1) “Atulisalazye kuzintu zyoonse zisofwaazya mubili amuuya, alimwi atulondole kusalala kwesu lyoonse mukuyoowa Leza.” (2 Bakorinto 7:1) Kufweba kulasofwaazya mubili nkaambo mutombwe kuli musamu uukola uukonzya kunyonganya mubili.

Sena Bbaibbele lilaamba kujatikizya kulikondelezya kwiinda mukufweba lubanje alimwi akubelesya misamu iimbi iikola?

Bbaibbele kunyina nolyaamba makani aalubanje naa misamu iimbi iikola. Pele lilijisi njiisyo zitugwasya kutalikondelezya kwiinda mukubelesya misamu iikola. Kuyungizya anjiisyo zyaambwa kale, njiisyo zitobela azyalo zilagwasya:

  • Mbotweelede kweendelezya mizeezo yesu. “Weelede kuyanda Jehova Leza wako . . . amizeezo yako yoonse.” (Matayo 22:37, 38) “Amupakamane cakumaninina lyoonse.” (1 Petro 1:13) Muntu kunyina nanga wacikonzya kweendelezya mizeezo yakwe cakumaninina kuti kabelesya misamu iikola nkaambo inga ulaba acilaka-laka. Bantu bali boobu lyoonse bayeeya buyo kubelesya misamu iikola muciindi cakuyeeya zintu zigwasya.​—Bafilipi 4:8.

  • Kumvwida milawo yamucisi. ‘Amulibombye kumfwulumende akuli baabo bajisi nguzu zyabweendelezi.’ (Tito 3:1) Mumasena manji mulawo ulakasya kubelesya misamu imwi iikola. Kuti katuyanda kumukkomanisya Leza, tweelede kulibombya kubweendelezi.​—Baroma 13:1.

^ munc. 3 Kufweba nkotwaamba nkukwela busi bwatombwe cakuliyandila kwiinda mukubelesya misanga naa cindombondo. Nokuba boobo, njiisyo zili mucibalo eeci zilabeleka akukunyeela tombwe, kufwinkila, kufweba kwiinda mukubelesya tuncini tuli mbuli musanga tujisi musamu wiitwa kuti nicotine, naa nzila zimbi buyo.