Bwiinguzi bwamu Bbaibbele

Cituuzyo ca Jesu nenzila njabelesya Leza kunununa, naa kufwutula bantu kucibi alufwu. Ibbaibbele lyaamba kutilwa kwabulowa bwa Jesu kuti muulo wacinunuzyo. (Baefeso 1:7; 1 Petro 1:​18, 19) Aboobo, Jesu wakaamba kuti wakaboolela ‘kupa buumi bwakwe kuti bube cinunuzyo cakununuzya banji.’​—Matayo 20:28.

Nkaambo nzi “cinunuzyo cakununuzya banji” ncocakali kuyandika?

Mwaalumi wakusaanguna, Adamu, wakalengwa kalondokede, naa kanyina cibi. Wakajisi bulangizi bwakupona kukabe kutamani pele wakasweekelwa coolwe eeci akaambo kakusala kuzangila Leza. (Matalikilo 3:​17-​19) Naakaba abana, wakabayambukizya cibi eeco. (Baroma 5:​12) Akaambo kaceeci, Bbaibbele litondezya kuti Adamu ‘wakalisambala’ antoomwe abana bakwe mubuzike bwacibi alufwu. (Baroma 7:​14) Mbwaanga tabalondokede, kunyina wakali kukonzya kupilusya ncaakasweekelwa Adamu.​—Intembauzyo 49:​7, 8.

Leza wakabafwida lubomba bana ba Adamu akaambo kakuti bakanyina bulangizi. (Johane 3:​16) Nokuba boobo, zyeelelo zya Leza zyabululami zyakapa kuti atazilangi buyo zibi zyabo. (Intembauzyo 89:14; Baroma 3:​23-​26) Leza ulabayanda bantu, aboobo wakabikka bubambe bwakuti zibi zyabo zilekelelwe alimwi akumanizyigwa. (Baroma 5:​6-8) Cinunuzyo mbobubambe oobo.

Ino cinunuzyo cibeleka buti?

Mu Bbaibbele, bbala lyakuti “cinunuzyo” libikkilizya zintu zyotatwe eezyi zitobela:

  1. Nkubbadela.​Myeelwe 3:​46, 47.

  2. Nkunununwa.​Kulonga 21:30.

  3. Cileelene amuulo wacintu cibbadelelwa. *

Amubone twaambo ootu mbotweendelana acituuzyo cacinunuzyo ca Jesu Kristo.

  1. Kubbadela. Bbaibbele lyaamba kuti Banakristo ‘bakaulwa amuulo waatala.’ (1 Bakorinto 6:​20; 7:​23) Muulo ooyu mbulowa bwa Jesu bwalo mbwaakabelesya ‘kuulila Leza bantu kuzwa kumisyobo yoonse amilaka yoonse amikowa yoonse azisi zyoonse.’​—Ciyubunuzyo 5:​8, 9.

  2. Kunununwa. Cituuzyo ca Jesu cipa ‘kunununwa kucibi kwiinda mucinunuzyo.’​—1 Bakorinto 1:​30; Bakolose 1:​14; Bahebrayo 9:​15.

  3. Kweelana. Cituuzyo ca Jesu cileelene acintu Adamu ncaakasweekelwa, nkokuti buumi bulondokede. (1 Bakorinto 15:21, 22, 45, 46) Bbaibbele lyaamba kuti: “Mbubonya ibanji mbobakaba basizibi kwiinda mukutamvwida kwamuntu omwe [Adamu], mbubonya buyo kwiinda mukumvwida kwamuntu omwe [Jesu Kristo] ibanji bayooba balulami.” (Baroma 5:​19) Eeci cipandulula lufwu lwamuntu omwe mbolukonzya kubbadela cinunuzyo cabasizibi banji. Alimwi buya, cituuzyo ca Jesu ‘ncinunuzyo ceelene cabantu boonse’ ibabweza ntaamu zyeelede kutegwa bagwasyigwe ancico.​—1 Timoteyo 2:​5, 6.

^ munc. 11 Mu Bbaibbele, mabala aakusaanguna aakasandululwa kuti “cinunuzyo” apa muzeezo wamuulo waatala uubbadelwa. Mucikozyanyo, bbala lya Chihebrayo lyakuti ka·phar lyaamba kuvwumba (Matalikilo 6:​14) Kanji-kanji lyaamba kuvwumba cibi. (Intembauzyo 65:3) Ibbala limbi likozyenye ilyakuti kopher lyaamba muulo uubbadelwa kuvwumba cibi eeci naa kunununa. (Kulonga 21:30) Mbubwenya buyo, bbala lya Chigiriki lyakuti lytron, kanji-kanji ilisandululwa kuti “cinunuzyo,” alimwi lilakonzya kwaambwa kuti “muulo wakunununa.” (Matayo 20:28) Basikulemba ba Giriki bakabelesya bbala eeli kwaamba mali aapegwa kunununa mwaange naa muzike.