Bwiinguzi bwamu Bbaibbele

Bbaibbele likulwaizya bwaabi ibucitwa cakuliyandila alimwi kakuli makanze mabotu. Litondezya kuti bwaabi buli boobu bulakonzya kumugwasya sikupa alimwi asikupegwa. (Tusimpi 11:25; Luka 6:​38) Jesu wakati: “Kupa kulakkomanisya kapati kwiinda kupegwa.”​—Milimo 20:35.

 Ino ndilili kwaabila nokumukkomanisya Leza?

Kwaabila kulakkomanisya ciindi nokucitwa cakuliyandila. Bbaibbele lyaamba kuti: “Umwi aumwi acite mbuli mbwaasala mumoyo wakwe, ikutali kupa cakuwayawaya naa cakusinikizyigwa buya, nkaambo Leza uyanda muntu uupa kumwi kakkomene.”​—2 Bakorinto 9:7, bupanduluzi buyungizyidwe.

Ikupa kuzwa aansi aamoyo ncibeela ‘cabukombi’ mbwakkomanina Leza. (Jakobo 1:​27) Imuntu uugwasya bapengede cabwaabi ulamukkomanisya Leza, walo uubona bwaabi buli boobo kuti ncikwelete kulinguwe. (Tusimpi 19:17) Bbaibbele liyiisya kuti Leza nguyoolumbula sikupa.​—Luka 14:12-​14.

 Ino ndilili kwaabila nokutamukkomanisyi Leza?

Ikuti kwacitwa amakanze mabi. Eeci cibikkilizya:

Ikuti kusumpula micito naa zintu Leza nzyatayandi. Mucikozyanyo, taciluzi kupa muntu umwi mali kutegwa akaume njuka naa kuula misamu iikola naa bukoko. (1 Bakorinto 6:​9, 10; 2 Bakorinto 7:1) Mbubwenya buyo, tacili kabotu kupa mali kumuntu uutayandi kubeleka.​—2 Batesalonika 3:​10.

Ikuti kakupa kuti muntu acileke kulanganya mukwasyi wakwe. Bbaibbele liyiisya kuti silutwe wamukwasyi weelede kubalanganya bamukwasyi wakwe. (1 Timoteyo 5:8) Inga kwaba kulubizya kuti kalyaaba cakuciindizya kuli bamwi cakuti mukwasyi wakwe watalika kupenga. Mbubwenya buyo, Jesu wakabapa mulandu aabo ibakali kukaka kulanganya bazyali babo bacembeede kwiinda mukwaamba kuti lubono lwabo loonse lwakali “cipego caabidwe kuli Leza.”​—Marko 7:​9-​13.