Bwiinguzi bwamu Bbaibbele

Leza wakalenga bantu kuti kaboonana buyo mucikwati, nkokuti, mwaalumi amukaintu. (Matalikilo 1:​27, 28; Levitiko 18:22; Tusimpi 5:​18, 19) Bbaibbele lilakasya koonana kucitwa akati kabantu batakwetene, nokuba kuti kwacitwa akati kabantu bajisi zizo zikozyenye naa zitakozyenye. (1 Bakolinto 6:​18) Eeci cibikkilizya koonana, kusobanya cinswe camuntu umbi naa kubikka cinswe camuntu umbi mukanwa naa kumatako.

Nokuba kuti Bbaibbele lilakasya micito yakoonana kwabantu bajisi zizo zikozyenye, pele talyaambi kuti tweelede kubasulaika bantu bacita micito eeyi. Muciindi caboobo, Banakristo balaigwa ‘kulemeka bantu bamisyobo yoonse.’​—1 Petulo 2:​17.

Sena bantu iboonana abantu mbobakozyenye limwi zizo mbobakazyalwa oobo?

Bbaibbele talyaambi cacigaminina icipa kuti muntu kanyomenena koonana amuntu ngobakozyenye limwi zizo, pele lyaamba kuti toonse twakazyalwa katujisi cilengwa cakutayanda kutobela milawo ya Leza. (Baloma 7:​21-​25) Muciindi cakubikkila maano kukaambo kapa kuti muntu anyomenene koonana amuntu ngobakozyenye limwi zizo, Bbaibbele lilakasya koonana kwabantu bajisi zizo zikozyenye.

Mbomukonzya kumukkomanisya Leza nokuba kuti mulanyomenena koonana abantu mbomukozyenye limwi zizo.

Bbaibbele lyaamba kuti: “Amujaye zizyo zyamubili wanu.” (Bakolose 3:⁠5) Kutegwa mujaye kulombozya kubyaabi, kwalo ikukonzya kupa kuti mucite zyintu ziteelede, mweelede kuyeendelezya kabotu mizeezo yanu. Ikuti kamuyeeya zyintu zibotu, inga camugwasya kulwana mizeezo iitali kabotu. (Bafilipi 4:8; Jakobo 1:​14, 15) Nokuba kuti kumatalikilo inga camuyumina kucita oobo, mukuya kwaciindi inga mwacikonzya. Leza usyomezya kumugwasya “kubukulusya mizeezo iimweendelezya.”​—Baefeso 4:​22-​24.

Abalo bantu ibajisi luunyaunya lwakoonana abantu mbobaindene zizo alimwi ibayanda kutobela zyeelelo zyamu Bbaibbele, bajisi buyumuyumu. Mucikozyanyo, aabo ibatali mucikwati alimwi ibatalangilwi kuti bayookwatwa naa kukwata naa aabo ibakwete naa bakwetwe kumuntu uutakonzyi kubeleka mulimo wamuŋanda, nkokuti, koonana abalo balaliyumya kweendelezya luunyaunya lwabo nokuba kuti balasunkwa alimwi balikkomene. Aboobo, abalo ibanyomenena koonana abantu mbobakozyenye limwi zizo balakonzya kukkomana kuti kabayanda ncobeni kumukkomanisya Leza.​—Deuteronomo 30:19.