Bwiinguzi bwamu Bbaibbele

Kweelana abbuku lyamamanino mu Bbaibbele, 666 ninamba, naa zina lyamunyama uujisi mitwe iili ciloba ameja aali kkumi uuzwa mulwizi. (Ciyubunuzyo 13:1, 17, 18) Munyama ooyu wiiminina bweendelezi bwatwaambo twacisi bwanyika yoonse ibweendelezya “misyobo yoonse amikowa yoonse amyaambo yoonse amasi oonse.” (Ciyubunuzyo 13:7) Mumeso aa Leza, zina lyakuti 666 litondezya kuti bweendelezi bwatwaambo twacisi bwaalilwa. Munzila nzi?

Taali buyo malembe. Mazina Leza ngapa alaabupanduluzi. Mucikozyanyo Leza wakapa mwaalumi Abramu zina ilyaamba kuti “Taata Ulisumpukide,” alimwi alyakuti Abrahamu ilyaamba kuti “Usyi wamakamu; Usyi Wabanji.” (Matalikilo 17:5) Mbubwenya buyo, Leza wakapa munyama zina lyakuti 666 mukusola kupandulula bube mbwajisi munyama alimwi ancaiminina.

Namba yakuti 6 yaamba kutalondoka. Kanji-kanji mu Bbaibbele manamba alabelesyegwa kwiiminina zintu zimwi. Namba yakuti 7 iiminina kuzulila naa kulondoka. Mbwaanga namba yakuti 6 ilalezya akomwe ali 7, ilakonzya kwiiminina kutazulila naa ikuba akampenda mumeso aa Leza, alimwi ilakonzya kwaamba basinkondonyina Leza.​—1 Makani 20:6; Daniele 3:1.

Ziindi zyotatwe ziiminina kukankaizya. Zimwi ziindi Bbaibbele lilakankaizya kaambo kwiinda mukukaamba ziindi zyotatwe. (Ciyubunuzyo 4:8; 8:​13) Aboobo izina lyakuti 666 likankaizya kuti Leza ubona bweendelezi bwatwaambo twacisi kuti tabukonzyi kuzwidilila naaceya. Bwaalilwa kuleta luumuno lwin-lwini alimwi akuliiba​—zintu zikonzya buyo kuletwa a Bwami bwa Leza.

Caando camunyama

Bbaibbele lyaamba kuti bantu baba ‘acaando camunyama’ akaambo kakuti balamutobela ‘calukkomano,’ kusikila limwi bamukomba. (Ciyubunuzyo 13:​3, 4; 16:2) Balacita oobo kwiinda mukulemeka cisi cabo munzila yakucikomba, naa kukomba zikozyanyo nzyancico alimwi anguzu zyabusikalumamba nzyocijisi. Alyalo bbuku litegwa The Encyclopedia of Religion ncencico ncolyaamba noliti: “Kulemeka cisi caba mbuli bukombi anyika mazuba aano.” *

Ino mbuti caando camunyama mbocibikkwa ajanza lyalulyo naa ankumo yamuntu? (Ciyubunuzyo 13:16) Kujatikizya malailile ngaakapa bana Israyeli, Leza wakati: “Amwaange mbuli citondezyo amaanza aanu ambuli ciibalusyo akati kameso aanu.” (Deuteronomo 11:18) Eeci tiicakali kwaamba kuti bana Israyeli bakeelede kubikka citondezyo mumaanza aabo alimwi aankumo, pele cakali kwaamba kuti majwi aa Leza akali kuyoobagwasya mukucita zintu alimwi amukuyeeya. Mbubwenya buyo, muciindi cakubona kuti namba yakuti 666 ncaando cini-cini, caando camunyama eeci munzila yacikozyanyo ciiminina baabo ibazumizya naa kulekela bweendelezi bwatwaambo twacisi kuti kabweendelezya maumi aabo. Aabo bajisi caando camunyama baba basinkondonyina Leza.​—Ciyubunuzyo 14:​9, 10; 19:19-​21.

^ munc. 8 Amubone alimwi bbuku lyakuti Nationalism in a Global Era, peeji 134; alimwi alyakuti Nationalism and the Mind: Essays on Modern Culture, peeji 94.