Nkaambo nzi Rute ncaakasiila munzi wakwe ngwaakazyi kabotu akuunka kucisi cimbi? Amubone zifwanikiso izigwasyilizya bana kwiiya Bbaibbele aa Intaneti naa a PDF iisimbidwe.