Amwiiye mubone Jehova Leza mbwaakatondezya kuti ulaanguzu kwiinda Farao sicinguni waku Egepita. Amubone zifwanikiso izigwasyilizya bana kwiiya Bbaibbele a Intaneti naa a PDF iisimbidwe.