Amukkope kakkaadi aaka kamuntu wamu Bbaibbele kutegwa mwiiye kujatikizya Rubeni, mwana mupati wa Jakobo. Amusimbe, mutendulule, mukavwunge akati alimwi akukayobola.