Amukkope kakkaadi aaka kamuntu wamu Bbaibbele kutegwa mwiiye kujatikizya Potifara, muna Egepita wakaula Josefa kuba muzike wakwe. Amusimbe, mukatendulule, mukavwunge akati, alimwi akukayobola.