Amukkope kakkaadi aaka kamuntu wamu Bbaibbele, kutegwa mwiiye kujatikizya Loti, mujwa wa Abrahamu. Amusimbe, mutendulule, mukavwunge akati, alimwi akukayobola.