Amukkope kakkaadi aaka kamuntu wamu Bbaibbele kutegwa mwiiye kujatikizya Jakobo, mwana wa Izaka a Rebeka. Amusimbe, mutendulule, mukavwunge akati alimwi akukayobola.