Skip to content

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

IZYAKUCITILA ANTOOMWE NOMUKOMBA MUMUKWASYI

Leza Watuma Musa ku Egepita

KULONGA CAANDAANO 3-12

Kubazyali: Amubelesye zibeela eezyi kwiiya Bbaibbele amukwasyi

Leza Watuma Musa ku Egepita

IZYAKUCITILA ANTOOMWE NOMUKOMBA MUMUKWASYI

Leza Watuma Musa ku Egepita

KULONGA CAANDAANO 3-12

Kubazyali: Amubelesye zibeela eezyi kwiiya Bbaibbele amukwasyi

Leza Watuma Musa ku Egepita