Skip to content

Bakamboni ba Jehova

Amusale mwaambo Chitonga

IZYAKUCITILA ANTOOMWE NOMUKOMBA MUMUKWASYI

Bana Israyeli Bapanga Moombe Wangolida

KULONGA 24:9-18; 32:1-35

Kubazyali: Amubelesye zibeela eezyi kwiiya Bbaibbele amukwasyi

Bana Israyeli Bapanga Moombe Wangolida

IZYAKUCITILA ANTOOMWE NOMUKOMBA MUMUKWASYI

Bana Israyeli Bapanga Moombe Wangolida

KULONGA 24:9-18; 32:1-35

Kubazyali: Amubelesye zibeela eezyi kwiiya Bbaibbele amukwasyi

Bana Israyeli Bapanga Moombe Wangolida