Amweendelanye bantu kuzintu nzyomwabala mucibeela caamba Davida alimwi a Goliati, akubandika kaambo kakapa Davida kuba sicamba.