Tulakonzya kuba balongwe ba Jehova kwiinda mukwiimba nyimbo. Amwiimbe antoomwe a Caleb a Sofia kujatikizya zilongezyo ziboola akaambo kakumvwida Jehova.