Bakamboni ba Jehova balapanga mavidiyo aatudooli aakonzya kugwasya bana kutobela njiisyo zyamu Bbaibbele. Ino apangwa buti, alimwi sena alabakkomanisya bana basyoonto? Amweebelele kutegwa muzyibe.