Sena kunyina mbocibede kuti katusobanya cidooli cili coonse? Amumvwe bwiinguzi kuzwa kuli Caleb ciindi naaba mulongwe wa Jehova.