Amwiiye kaambo ikapa bantu bamwi kuti kabapenzya beenzinyina alimwi ancomukonzya kwaamba naa kucita kuti batalika kumupenzya