Zibeela eezyi zibambilidwe kugwasya bakubusi kumvwisya Bbaibbele. Amukkope cibeela cimwi acimwi, mubale cibalo camu Bbaibbele, alimwi akweezyeezya kuti zicitika ncobeni!