Nzyeezyi nzyomweelede kucita

Kamululanga munzila yeelede lwiiyo. Amusole kubona mbomuyoogwasyigwa kumbele. Tazili zyoonse nzyomwiiya ziyooboneka kuti zilayandika aciindi eecino. Nokuba boobo, ikwiiya ziiyo ziindene-indene ciyoomugwasya kumvwisya zicitika munyika. Ciyoomugwasya kuba “zyintu zyoonse kubantu bamisyobo yoonse,” kumugwasya kubandika abantu baindene-indene. (1 Bakolinto 9:22) Ciinda kugwasya, muyooba basongo—cintu ciyoomugwasya mubuumi bwanu boonse.

Kwiiya cikolo inga kwakozyanisyigwa akugonka zisamu mucisaka kutegwa mujane nzila yakwiinda—pele zyoonse zilakonzyeka kuti mwabelesya zibelesyo zyeelede

Kamubalanga munzila yeelede bayi banu. Kuti kamuyeeya kuti bayi banu tabanoneezyi, kamubikkila buyo maano kuli nzyobayiisya, ikutali kumuntu. Kamuyeeyede kuti bayi banu ambweni bakayiisya zyintu eezyo kubasicikolo bamwi ziindi zinji. Aboobo, cilakonzya kubayumina kusangalizya mbuli mbobakali kucita nibakatalika kuyiisya ciiyo eeco.

Ncomukonzya kucita: Amulembe twaambo, kamubuzya cabulemu, alimwi akucikkomanina ciiyo. Kusangalizya kulayambukila.

Kuzilanga munzila yeelede zyintu nzyomukonzya kucita. Cikolo cilakonzya kuyubununa zyintu nzyomukonzya kucita anzyomutakonzyi. Paulo wakalembela Timoteyo kuti: “Ucivwilimye mbuli mulilo cipego ca Leza cili mulinduwe.” (2 Timoteyo 1:6) Kulibonya kuti Timoteyo wakapedwe cipego camuuya uusalala. Pele “cipego” cakwe cakeelede kubelesyegwa kutegwa citanyonyooki. Masimpe kuti zyintu nzyomukonzya kucita kucikolo tacili cipego cizwa kuli Leza cacigaminina. Nokuba boobo, zipego nzyomujisi zililibedelede. Cikolo cilakonzya kumugwasya kucita zyintu nzyomutazyi kuti mulakonzya kuzicita.